Pravilnik o zaštiti na radu


Na temelju članka 61. stavka 1. podstavka 3. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (Broj: 02-I-18/46-12 od dana 27.12.2012.g. – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, uz prethodno provedeno savjetovanje s radničkim vijećem, odnosno sindikalnim povjerenikom u Zavodu, sukladno članku 149. stavku 1. i članku 152. stavku 3. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 149/09, 61/11, 82/12), a pozivom na odredbu članka 18. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 114/03, 86/08 , 75/09 i 143/12), na svojoj  2. sjednici održanoj dana 26.09.2013.g., donijelo je

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o zaštiti na radu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) sukladno djelatnosti, tehnologiji, poslovima s posebnim uvjetima rada, sredstvima rada, opasnim tvarima i brojem radnika, a na temelju Procjene opasnosti, utvrđuje se organizacija provedbe zaštite na radu, pravila zaštite na radu te prava, obveze i odgovornosti ovlaštenika i radnika u Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Zavod).

  Članak 2.

Otklanjanje opasnosti za život i zdravlje radnika i drugih osoba koje se po bilo kojoj osnovi rada nalaze u prostorijama i prostorima Zavoda, ostvaruje se provedbom mjera i primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu, zaštite od požara te evakuacijom, spašavanjem i pružanjem prve i medicinske pomoći.

Članak 3.

Prilozi koji čine sastavni dio ovog Pravilnika su:

 1. Podaci o objektima namijenjenim za rad
 2. Popis naziva radnih mjesta
 3. Popis opasnih radnih tvari
 4. Popis poslova s posebnim uvjetima rada i rokovima za zdravstveni pregled
 5. Popis strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 6. Popis osobnih zaštitnih sredstava
 7. Zapisnik o utvrđivanju alkoholiziranosti
 8. Uputnica za utvrđivanje alkohola ili drugih sredstava ovisnosti u organizmu

Članak 4.

Elaborat o procjeni opasnosti, analize, nalazi inspekcije, zapisnici, obavijesti, uvjerenja, svjedodžbe, stručna mišljenja, izvještaji i druge isprave temeljem kojih se utvrđuje stanje zaštite na radu i primjena pravila zaštite na radu, evidentiraju se, pohranjuju i čuvaju kod stručnjaka za zaštitu na radu.

II. ORGANIZACIJA PROVEDBE ZAŠTITE NA RADU

Upravno vijeće

Članak 5.

Upravno vijeće donosi opće akte iz područja zaštite na radu.

Ravnatelj 

Članak 6.

Ravnatelj u utvrđivanju i provedbi zaštite na radu ima slijedeća ovlaštenja i dužnosti:

 • utvrđuje politiku zaštite na radu Zavoda
 • osigurava materijalna i financijska sredstva za provedbu mjera zaštite na radu
 • donosi akte iz područja zaštite na radu
 • osigurava zakonitosti rada u području zaštite na radu
 • osigurava izvršenje odluka koje se primjenjuju na razini Zavoda
 • odlučuje o prestanku rada pojedinih radnih jedinica, ako se utvrdi da njihov rad ugrožava živote i zdravlje radnika te drugih osoba i imovine
 • imenuje članove odbora za zaštitu na radu
 • obavlja druge poslove u skladu s Pravilnikom, drugim aktima Zavoda i propisima

Ovlaštenik Poslodavca

Članak 7.

Ovlaštenik je osoba na koju ravnatelj, ovisno o djelokrugu rada, prenosi ovlaštenja za organiziranje i provedbu zaštite na radu te obavljanje poslova zaštite na radu.

Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka ravnatelj daje u pisanom obliku, ugovorom o radu ili posebnom odlukom kojom se utvrđuje ovlaštenje za provedbu zaštite na radu.

Odbor za zaštitu na radu

Članak 8.

Članove odbora za zaštitu na radu imenuje ravnatelj Zavoda.

Odbor za zaštitu na radu čine:

 • ravnatelj
 • stručnjak za zaštitu na radu
 • povjerenik radnika ili koordinator povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • specijalist medicine rada

Predsjednik odbora za zaštitu na radu je ravnatelj.

Članak 9.

Odbor za zaštitu na radu obavlja slijedeće poslove:

 • razmatra stanje zaštite na radu u Zavodu
 • planira i nadzire primjenu pravila i mjera zaštite na radu, obavještavanje i obrazovanje iz zaštite na radu
 • razmatra nacrte općih i drugih akata iz područja zaštite na radu
 • potiče provedbu politike sprečavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
 • potiče stalno unaprjeđenje zaštite na radu
 • razmatra i prihvaća procjenu opasnosti
 • obavlja druge poslove od značaja za zaštitu na radu

Stručnjak za zaštitu na radu

Članak 10.

Stručnjak za zaštitu na radu je osoba koju Zavod zapošljava radi poslova unutarnjeg nadzora nad provedbom pravila zaštite na radu i pružanja stručne pomoći ravnatelju, njegovim ovlaštenicima te radnicima i njihovim povjerenicima za zaštitu na radu.

Stručnjak za zaštitu na radu odgovoran je za poslove koje obavlja neposredno ravnatelju.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

Članak 11.

Povjerenika radnika za zaštitu na radu biraju radnici. Broj povjerenika, njihov izbor i mandat utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o radu o izboru radničkog vijeća.

Sindikati mogu imenovati povjerenika ukoliko je to predviđeno kolektivnim ugovorom.

Ukoliko je na razini Zavoda imenovano više povjerenika, oni između sebe biraju ili imenuju koordinatora.

Članak 12.

Povjereniku radnika za zaštitu na radu, odnosno njihovom koordinatoru potrebno je osigurati nesmetan rad, potrebna materijalna sredstva, mogućnost umnožavanja potrebnih dokumenata, potrebne administracijske usluge te druge tehničke usluge potrebne za obnašanje njegovih dužnosti.

III. PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU

Članak 13.

Poslove zaštite na radu u Zavodu, u okviru svojih ovlasti i odgovornosti, obavljaju:

 • ravnatelj
 • neposredni rukovoditelji
 • stručnjak za zaštitu na radu
 • odbor za zaštitu na radu
 • povjerenik radnika za zaštitu na radu ili njihov koordinator

Članak 14.

Neposredni rukovoditelji, svaki u svom djelokrugu rada, odgovorni su za:

 • osiguranje i primjenu mjera zaštite na radu na sredstvima rada, osobnim zaštitnim sredstvima i zaštitnoj opremi
 • osiguranje osposobljavanja za rad na siguran način
 • provedbu naloga iz knjige nadzora

Neposredni rukovoditelji dužni su:

 • zabraniti rad radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, ako ne ispunjavaju sve propisane uvjete
 • staviti van uporabe sredstva za rad i zaštitnu opremu, ako zbog neispravnosti ugrožavaju život i zdravlje radnika
 • osigurati otklanjanje nedostataka na sredstvima rada i zaštitnoj opremi
 • zabraniti rad na poslovima i mjestima na kojima prijeti neposredna opasnost za život i zdravlje radnika
 • osigurati i organizirati provjeru stanja radnika za koje postoji osnovana sumnja da su pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, a u slučaju odbijanja provjere, smatra se da je radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
 • udaljiti s posla radnika koji je pod utjecaje alkohola ili drugih sredstava ovisnosti

IV. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA

Članak 15.

Prava radnika iz zaštite na radu:

 • pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja tijekom rada
 • pravo na usluge medicine rada, posebno vezano s obavljanjem poslova s posebnim uvjetima rada
 • pravo na posebnu zaštitu (mladež, invalidi, žene, stariji radnici)
 • pravo na izbor povjerenika za zaštitu na radu
 • pravo na odbijanje rada u slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje
 • pravo na naknadu štete kojoj je uzrok ozljeda na radu, profesionalna bolest ili bolest u svezi sa radom
 • pravo na pisane upute poslodavca, obavještavanje o opasnostima na mjestu rada, sredstvima rada i pripadajućim instalacijama
 • pravo da propisi o zaštiti na radu, Kolektivni ugovor i Pravilnik o zaštiti na radu budu na prikladan način dostupni radnicima
 • pravo na obaviještenost o svim promjenama u radnom procesu koji utječu na sigurnost i zdravlje radnika
 • pravo na pomoć stručnjaka zaštite na radu
 • pravo na prvu i medicinsku pomoć u slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti

Članak 16.

Obveze radnika u provedbi pravila i mjera zaštite na radu:

 • teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način
 • odazivanje pozivu na liječnički pregled na koji ga uputi poslodavac prije rasporeda na poslove s posebnim uvjetima rada i tijekom obavljanja tih poslova
 • obavještavanje poslodavca prije rasporeda na poslove s posebnim uvjetima rada ili tijekom obavljanja tih poslova o bolesti ili drugoj okolnosti koja radnika onemogućuje ili ometa u provedbi obveza iz ugovora o radu
 • obavljanje poslova s dužnom pozornošću u skladu s pravilima i mjerama zaštite na radu
 • pridržavanje uputa za rad na siguran način

Članak 17.

Radnici su odgovorni ako:

 • ne obavljaju poslove s dužnom pozornošću
 • tijekom rada ne koriste osobna zaštitna sredstva i opremu
 • ne izvijeste neposrednog rukovoditelja, ravnatelja ili ovlaštenika o neposrednoj opasnosti za sigurnost i zdravlje
 • ne izvijeste poslodavca ili njegovog ovlaštenika o odbijanju rada zbog prijetnje neposredne opasnosti za život i zdravlje
 • puše u prostorijama i prostorima koje koristi Zavod
 • unose i piju alkoholna pića za vrijeme rada ili ako obavljaju rad pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti
 • ne provode mjere zaštite na radu propisane Zakonom, podzakonskim aktima, tehničkim normama, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i odredbama ovog Pravilnika
 • poslove radnog mjesta obavljaju suprotno pravilima i mjerama zaštite na radu
 • ne pristupe obrazovanju i osposobljavanju za samostalan rad na siguran način
 • propuste ili odbiju raditi pod nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, dok uspješno ne obave provjeru svoje osposobljenosti za rad na siguran način
 • ne postupaju prema Uputama za rad na siguran način
 • odbiju prihvatiti raspored na drugo radno mjesto za koje se mogu osposobiti za radna siguran način i ako u tri pokušaja ne obave uspješno provjeru osposobljenosti za rad na siguran način
 • odbiju napustiti mjesto rada kada to od njih traži rukovoditelj radova radi sigurnosti i zaštite zdravlja
 • ne prekinu rad kada su im izravno ugroženi život i zdravlje, zato što nisu primijenjena pravila i mjere zaštite na radu
 • ne obave pravodobno liječnički pregled na koji su upućeni
 • rade suprotno pravilima i mjerama zaštite na radu i ugrožavaju sigurnost i zdravlje drugih
 • oštete ili uklone mjere zaštite
 • odbiju udaljiti se s mjesta rada kada su zatečeni da rade pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti
 • odbiju pristupiti provjeri  rade li pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti

Članak 18.

Osoba koja je Pravilnikom o radu ovlaštena u Zavodu za donošenje odluka u svezi s ostvarivanjem prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, odlučuje o odgovornosti radnika koji na radu ili u svezi s radom ne provodi mjere zaštite na radu.

V. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Članak 19.

Osposobljavanje za rad na siguran način provodi se za sve radnike prije stupanja u radni odnos, tijekom rada, kod premještaja na druge poslove i zadatke, kod promjene tehnološkog procesa  ili organizacije rada i prigodom stručnog osposobljavanja.

Članak 20.

Svi radnici dužni su se osposobljavati iz zaštite na radu prema vrstama opasnosti koje su specificirane u Procjeni opasnosti za pojedina radna mjesta, te prema utvrđenim programima osposobljavanja i uputama.

Obavještavanje

Članak 21.

Ravnatelj ili njegov ovlaštenik dužan je radnicima davati odgovarajuće obavijesti i pisane upute koje se odnose na opasnosti i štetnosti za život i zdravlje radnika.

Na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno se postavljaju znakovi sigurnosti i znakovi općih obavijesti.

Obavijest se može dati i u usmenom obliku u iznimnim okolnostima kada prijeti iznenadna neposredna opasnost za život i zdravlje radnika.

Vrste, raspored i postavljanje znakova sigurnosti i sigurnosnih uputa određuje svaka djelatnost i služba samostalno.

Zaštita nepušača

Članak 22.

Pušenje u prostorijama i prostorima koje koristi Zavod nije dozvoljeno.

Zabrana unošenja i uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti

Članak 23.

Zabranjen je dolazak na posao u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti. 

Zabranjeno je unošenje i uzimanje alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu, tijekom radnog vremena.

Kontrolu unošenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti obavlja poslodavac, odnosno ovlaštenik poslodavca.

Svaki zaposlenik koji zatekne drugog zaposlenika ili osobu u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem sredstava ovisnosti, može podnijeti prijavu poslodavcu, odnosno ovlašteniku poslodavca.

Svaki zaposlenik za kojeg poslodavac ili ovlaštenik poslodavca posumnja da je konzumirao alkohol ili druga sredstva ovisnosti, dužan je pristupiti testu za utvrđivanje alkoholiziranosti odnosno prisutnosti sredstava ovisnosti u organizmu.

Članak 24.

U slučaju osnovane sumnje da je zaposlenik pod utjecajem alkohola, poslodavac ili ovlaštenik provodi provjeru zaposlenika na alkoholiziranost. 

Provjeru alkoholiziranosti obavlja zaposlenik koji je osposobljen i ovlašten za obavljanje tih poslova. 

Provjera se obavlja digitalnim alkometrom ili uručivanjem uputnice za uzimanje biološkog uzorka. 

Zaposlenik je dužan pristupiti provjeri o alkoholiziranosti, u protivnom smatra se da je pod utjecajem alkohola.

U slučaju odbijanja provjere alkoholiziranosti zaposlenik potpisuje izjavu da odbija pristupiti testu za utvrđivanje alkohola u organizmu, odnosno odbija prihvatiti uputnicu za uzimanje biološkog uzorka. Izjavu o tome potpisuju svjedok i poslodavac, odnosno ovlaštenik poslodavca.

Provjera alkoholiziranosti se može obavljati i nenajavljeno u cilju preventivnog djelovanja. Nenajavljenu provjeru alkoholiziranosti obavlja stručnjak zaštite na radu, u dogovoru s predsjednikom Odbora za zaštitu na radu.

Provjera alkoholiziranosti se može obaviti i pri nesreći na radu, ako se osnovano posumnja u alkoholiziranost povrijeđenog zaposlenika.

Stručnjak za zaštitu na radu odgovoran je za čuvanje kompleta pribora odnosno uređaja za provjeru alkoholiziranosti zaposlenika.

Članak 25.

O obavljenoj provjeri alkoholiziranosti sastavlja se zapisnik.

U zapisnik se obvezno upisuju osobni podaci o zaposleniku, podaci o radnom mjestu na koje je raspoređen, okolnosti koje su uzrokovale provjeru alkoholiziranosti, dan, sat, mjesto i rezultat provjere te izjave zaposlenika čija se alkoholiziranost provjerava, ostalih prisutnih zaposlenika i rukovoditelja organizacijske jedinice.

Odbijanje zaposlenika da potpiše zapisnik ne utječe na valjanost zapisnika kao dokaznog materijala. 

Zaposlenik je u stanju alkoholiziranosti ako se digitalnim alkometrom utvrdi prisutnost alkohola u organizmu veća od 0,00 g/kg.

Zaposlenik za kojega se utvrdi da je u stanju alkoholiziranosti mora biti privremeno udaljen s radnog mjesta.

Zapisnik o utvrđivanju alkoholiziranosti je sastavni dio ovog Pravilnika.

Zapisnik se prilaže odluci o privremenom udaljavanju zaposlenika s radnog mjesta.

Provjera uzimanja sredstava ovisnosti

Članak 26.

U slučaju osnovane sumnje da je zaposlenik pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti, upućuje se u zdravstvenu ustanovu za uzimanje biološkog uzorka.

Odbijanje zaposlenika da pristupi davanju uzoraka zbog utvrđivanja konzumiranja sredstava ovisnosti ili da potpiše zapisnik, ne utječe na valjanost zapisnika.

Nakon što je zaposlenik odbio otići na provjeru uzimanja sredstava ovisnosti, poslodavac ili ovlaštenik poslodavca privremeno udaljava zaposlenika s mjesta rada. 

O udaljavanju zaposlenika s mjesta rada izrađuje se zapisnik u koji se obavezno upisuju osobni podaci o zaposleniku, podaci o radnom mjestu na koje je raspoređen, okolnosti koje su uzrokovale provjeru, datum, vrijeme, mjesto, poduzete mjere, izjavu zaposlenika ako je želi ili može dati, izjave svjedoka i poslodavca, odnosno ovlaštenika poslodavca.

Zapisnik i uputnica za utvrđivanje alkohola ili drugih sredstava ovisnosti u organizmu su sastavni dio ovog Pravilnika.

VI. ZAŠTITA POSEBNIH KATEGORIJA RADNIKA

Članak 27.

Poslovi na kojima ne smiju raditi maloljetnici, žene, a osobito trudnice te radnici sa smanjenom radnom sposobnosti, utvrđuju se u Elaboratu o procjeni opasnosti, a sukladno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu.

VII. POSTUPAK U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU

Članak 28.

O svakoj nezgodi na radu koja je izazvala težu ozljedu ili smrt radnika, odnosno u kojoj je došlo do ozljeđivanja dva ili više radnika, bez obzira na težinu ozljede, potrebno je odmah nakon saznanja telefonom ili telefaksom izvijestiti inspekciju rada.

Inspekciju rada prvenstveno obaviještava stručnjak zaštite na radu, neposredni ovlaštenik poslodavca ili neka druga osoba koja se unaprijed odredi.

Članak 29.

Obradu prijave ozljede na radu obavlja stručnjak zaštite na radu.

Članak 30.

Za svaku proteklu godinu stručnjak zaštite na radu dužan je izraditi godišnje izvješće na propisanom obrascu i dostaviti ga u Zakonom određenom roku područnoj jedinici Državnog inspektorata za zaštitu na radu.

Pružanje prve i medicinske pomoći

Članak 31.

U slučaju ozljede na radu koja se dogodila u prostorima Zavoda, prvu pomoć ozljeđenom pruža ona osoba medicinske struke koja se prva zatekne u tom prostoru ili se upućuje na daljnju obradu u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te se o tome odmah obavještava neposrednog rukovoditelja.

Ako se ozljeda na radu dogodi na poslovima izvan medicinske djelatnosti, radnik koji se zatekne na mjestu događaja odmah o tomu izvješćuje radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći i neposrednog rukovoditelja, koji su dužni doći na mjesto događaja i:

 • ukloniti izvor opasnosti, a ako to nije moguće, evakuirati radnika iz prostora u kojem je nastala ozljeda
 • pružiti prvu pomoć ozljeđenom
 • prema potrebi prevesti ozljeđenog radnika u zdravstvenu ustanovu
 • o događaju, naravi ozljede i poduzetim mjerama odmah izvjestiti ravnatelja, stručnjaka zaštite na radu i povjerenika radnika za zaštitu na radu

VIII. NADZOR

Članak 32.

Tijelima nadzora osigurava se, prigodom obavljanja nadzora, sva potrebna pomoć u skladu sa Zakonom o državnom inspektoratu i internim aktima Zavoda.

Osim nadzora koji obavljaju tijela inspekcije rada, obavlja se i interni nadzor ovlaštenih radnika, koji uvijek imaju slobodan pristup svim radnim prostorima.

Članak 33.

Za sve objekte u svim organizacijskim jedinicama Zavoda vodi se knjiga nadzora, u koju ovlašteni radnici i tijela inspekcije rada upisuju svoje nalaze i rješenja.

Za provedbu nalaza i rješenja tijela inspekcije rada, odgovorni su odgovorni radnici u organizacijskim jedinicama, svatko u svom djelokrugu rada, a prema odredbama ovog Pravilnika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

O donošenju ovog Pravilnika poslodavac se prethodno savjetovao s radničkim vijećem Zavoda, odnosno sindikalnim povjerenikom, na način propisan odredbama Zakona o radu.

Članak 35.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi (8) dan od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu od dana 26.02.2004.g.

U Rijeci, dana 26.09.2013.g. 

Predsjednica Upravnog vijeća, Doc. dr.sc. Đulija Malatestinić 

Ravnatelj, Davor Vukobrat, dr.med.spec.