Katalog informacija ZZHM-PGZ


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
51000 Rijeka, B. Blečića bb
OIB: 55700291940
TEL./FAX. 051 671 649

Broj: 02-I-65/2-13
U Rijeci, dana 23.01.2013.g.

 

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske Županije Rijeka, B. Blečića bb (dalje: Zavod), kojeg zastupa Ravnatelj Davor Vukobrat, dr.med.spec. (dalje: Ravnatelj) temeljem članka 62. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, dana 23.01.2013.g. utvrdio je

 

KATALOG INFORMACIJA

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (dalje: Zavod) izradio je i ustrojio Katalog informacija, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) (dalje: Zakon).

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Zavod s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Članak 2.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Zavod glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Članak 3.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Članak 4.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Zavod će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona, kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka i zaštite prava pacijenata.

Zavod može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne

onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti

povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika

Zavod će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

2. OSNOVNI PODACI

Članak 5.

Zavod je zdravstvena ustanova, osnovana s ciljem obavljanja djelatnosti hitne medicine kao zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Zavod ima svojstvo pravne osobe i upisan je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Zavod je, kao pravni slijednik Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Rijeka odnosno prijašnje Stanice za hitnu medicinsku pomoć, pravnu osobnost stekao upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjima broj Tt-96/1040-2 od dana 9. kolovoza 1996.g., Tt-96/710-2 od dana 12. kolovoza 1996.g., Tt-96/719-3 od dana 13. lipnja 1997.g. i Tt-11/1013-2 od dana 11. ožujka 2011.g.

Osnivač Zavoda je Primorsko-goranska županija.

Sjedište Zavoda je u Rijeci, B. Blečića bb.

Članak 6.

Zavod predstavlja i zastupa ravnatelj, u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar, uz ograničenja utvrđena Zakonom i Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Zavoda.

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Tijela upravljanja Zavoda su: Upravno vijeće, Ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu.

Rad i djelokrug rada tijela Zavoda određeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom Zavoda te poslovnicima o radu.

 

3. SADRŽAJ KATALOGA

Članak 7.

Katalog u kojem su prikazane informacije sadrži slijedeće podatke – rubrike:

Informacija (1): sadrži vrstu informacije

Opis sadržaja (2): sadrži detaljniji opis sadržaja pojedine informacije

Način ostvarivanja prava na pristup informaciji (3): sadrži naznaku da li je informacija dostupna, dostupna uz zahtjev ili nedostupna te medij prijenosa informacije:

web stranica:            informacije dostupne javnosti bez posebnog zahtjeva informacije objavljene na

internetskim stranicama Zavoda,

uz zahtjev/preslika/: informacije dostupne korisnicima prava na informaciju, preslika na zahtjev,

nedostupno:              informacije koje nisu dostupne javnosti, sukladno odredbi članka 8. Zakona

Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama (4): označava vrijeme u kojem korisnik ima pravo na pristup informaciji

 

R.BR. Informacije Opis sadržaja Način osiguravanja pristupa informaciji Rokovi omogućenja pristupa informaciji
1 2 3 4
1. Podaci Osnovni podaci o Zavodu, ustrojbene jedinice, voditelji, kontakt web stranica trajno dostupno
2. Dokumenti Opći akti Zavoda uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
3. Podaci Osnovni podaci o upravnim i stručnim tijelima Zavoda (upravno vijeće, ravnatelj i dr.) uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
4. Izviješće Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izviješća o financijskom poslovanju uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
5. Izviješće Godišnje izviješće o radu i poslovanju Zavoda uz zahtjev – preslika  15 danaod zahtjeva
6. Program Godišnji program rada i razvoja Zavoda uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
7. Odluke Odluke i drugi akti Upravnog vijeća (sjednice, dnevni red, odluke, zaključci, izviješća,  mišljenja i dr.) uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
8. Odluke Odluke i drugi akti koje donosi ravnatelj Zavoda uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
9. Odluke Odluke i drugi akti Stručnog vijeća (sjednice, dnevni red, odluke, zaključci, izviješća,  mišljenja i dr.) uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
10. Odluke Odluke i drugi akti Stručnog kolegija vijeća (sjednice, dnevni red, odluke, zaključci, izviješća,  mišljenja i dr.) uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
11. Odluke Odluke i drugi akti Etičkog povjerenstva (sjednice, dnevni red, odluke, zaključci, izviješća,  mišljenja i dr.) uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
12. Odluke Odluke i drugi akti Povjerenstva za kvalitetu (sjednice, dnevni red, odluke, zaključci, izviješća,  mišljenja i dr.) uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
13. Priopćenja Priopćenja iz područja rada Zavoda web stranica,uz zahtjev – preslika trajno dostupno, 15 danaod zahtjeva
14. Predstavke Odgovori na predstavke i pitanja pacijenata uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
15. Izviješće Elaborati, analize i prijedlozi radnih odnosno stručnih tijela uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
16. Plan Financijski plan, rebalans financijskog plana uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
17. Plan Plan nabave, rebalans plana nabave web stranica,uz zahtjev – preslika trajno dostupno, 15 danaod zahtjeva
18. Dokumenti Natječaji za provođenje postupka javne nabave i natječajna dokumentacija web stranica,uz zahtjev – preslika trajno dostupno, 15 danaod zahtjeva
19. Izviješće Izviješće o provedenim postupcima javne nabave web stranica,uz zahtjev – preslika trajno dostupno, 15 danaod zahtjeva
20. Izviješće Registar – pregled ugovor o javnoj nabavi roba, radova i usluga i OS i njihovog izvršenja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi web stranica,uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
21. Izjava Izjava po čl. 13 Zakona o javnoj nabavi web stranica,uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
22. Podaci Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama, drugom dohotku i autorskim honorarima uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
23. Podaci Osobni i posebni podaci o zaposlenicima nedostupno
24. Izviješće Statistički podaci o zaposlenicima – broj zaposlenih, stručna sprema uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
25. Podaci Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
26. Podaci Informacije o zaštiti na radu i zaštiti od požara uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
27. Podaci Informacije iz urudžbenog zapisnika, o poslanoj i pristigloj pošti uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
28. Izviješće Statistički podaci o ukupnom broju sudskih predmeta, trajanju postupka, riješenim i neriješenim predmetima uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
29. Izviješće Podaci o sporovima radnog prava uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva
30. Podaci Informacije o osiguranju, premijama osiguranja i sl. uz zahtjev – preslika 15 danaod zahtjeva

4. NAMJENA

Članak 8.

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu i drugim propisima.

 

5. NAČIN I ROKOVI OSIGURAVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 9.

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način, u postupku i rokovima propisanom Zakonom.

 

Ravnatelj:  Davor Vukobrat, dr.med.spec.