Javni natječaj za prodaju vozila

Na temelju odluke Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, broj: 02-I-18/45-22 od 27. svibnja 2022. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Davor Vukobrat, dr.med.spec. (dalje Ravnatelj) raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu
Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

 1. Određuje se prodaja tri rabljena vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.
 2. Predmet prodaje su niže navedena vozila:
  R.Br.MARKA I MODEL VOZILABROJ ŠASIJEGodina proizvodnjePočetna cijena (s PDV-om)
  1.FORD TRANSIT, 2.2 TDCI 300, sanitetsko voziloWF0XXXTTFXBJ380432011.4.500,00 kn
  2."FORD TRANSIT, 2.2 TDCI 300, sanitetsko vozilo"WF0XXXTTFXBJ334482011.5.000,00 kn
  3."FORD TRANSIT, TDCI 300,
  sanitetsko vozilo
  WF0XXXTTFXBJ380442012.4.000,00 kn
 3. Uvjeti prodaje:
  • Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa dostave popunjeni obrazac Ponudbenog lista koji se nalazi u privitku ovog oglasa. Jedna osoba može dati ponudu za kupnju više vozila.

    

  • Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.

    

  • Pisane ponude dostavljaju se na obrascu Ponudbenog lista koji se nalazi u privitku ovog oglasa, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Franje Čandeka 6/A, 51000 Rijeka, najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana objave ovog oglasa zaključno do dana 23. lipnja 2022.g. s naznakom „PONUDA ZA VOZILA-NE OTVARAJ“.

    

  • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviše ponuđena cijena. U slučaju dvije ili više ponuda s istom cijenom, odabrati će se ranije zaprimljena ponuda.

    

  • Ponude ispod početne kupoprodajne cijene smatrati će se nevažećima.

    

  • Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu.

    

  • Javno otvaranje ponuda održati će se dana 24. lipnja 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Franje Čandeka 6/A, 51000 Rijeka.

    

  • Svi ponuditelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i to dostavom preslike Odluke o odabiru.

    

  • Ponuditelj koji ponudi najveću cijenu za određeno vozilo dužan je u roku od 8 dana od dana primitka Odluke o odabiru njegove ponude sklopiti ugovor o kupoprodaji, uplatiti ponuđeni iznos i preuzeti vozilo.

    

  • Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje vozila prodavatelj može odabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

    

  • Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je za isto vozilo dostavila svoju ponudu.

    

  • Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora i to u korist bankovnog računa Zavoda za hitnu medicinu Primorsko goranske županije, koji se vodi kod Erste & Steiermärkische bank d.d.,IBAN: HR6524020061100110293 te navesti svrhu uplate „UPLATA ZA KUPNJU RABLJENOG VOZILA“

    

  • Kupac može preuzeti vozilo najranije 3 dana od dana vidljive uplate na bankovnom računu Zavoda za hitnu medicu Primorsko-goranske županije.

    

  • Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog motornog vozila te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime

    

  • Vozila koja su predmet prodaje mogu se razgledati radnim danom, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu i dogovor sa voditeljem voznog parka Davorom Iskrom na mobitel 099/312-4436.
 4. Ovaj će se natječaj objaviti putem oglasne ploče i službene internetske stranice Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

Ravnatelj, Davor Vukobrat dr. med. spec.

---
Javni natječaj je objavljen na internetskim stranicama 
Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije 
te oglasnoj ploči dana 07. lipnja 2022.g.

 

TEKST NATJEČAJA.docx  PONUDBENI LIST.pdf