Cilj


Cilj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije je uspostavljanje jedinstvenog sustava izvanbolničke hitne medicine na području Primorsko-goranske županije, čime bi se postignula jednaka kvaliteta i dostupnost hitne medicinske službe u svim dijelovima Županije.

Reorganizacija hitne medicinske službe jedan je od najvažnijih dijelova reforme zdravstva. To je proces koji je u tijeku i koji se uspješno provodi u Primorsko-goranskoj županiji.

Reorganizacija podrazumijeva standardizaciju medicinske opreme, vozila i postupaka, kao i edukaciju i/ili specijalizaciju liječnika iz hitne medicine, te propisanu edukaciju iz hitne medicine medicinskih sestara, medicinskih tehničara i vozača.

Sve ovo omogućuje veću kvalitetu, te učinkovitije i dostupnije pružanje hitne medicinske pomoći svim osobama na području Primorsko-goranske županije.