Javni natječaj za prodaju vozila

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Franje Čandeka 6/A, 51000 Rijeka Broj: 02-1-151/1-2018 Rijeka, 5. lipnja 2018. godine Na temelju odluke Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, broj: 02-1-18/15-2018 od 5. lipnja 2018. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-­goranske županije, Davor Vukobrat, dr.med.spec. (dalje Ravnatelj)...
read more