Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu


Na temelju čl. 58. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), čl. 26. i 27.
Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), čl. 24 Pravilnika o zaštiti na radu Zavod za hitnu medicinu
Primorsko-goranske županije te članka 62. Statuta Zavoda, Ravnatelj Zavoda Davor Vukobrat
dr.med.spec.HM (dalje: Ravnatelj), temeljem Pravilnika o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva
ovisnosti na radnom mjestu (Broj: 02-I-236/1-21 od 04. kolovoza 2021.g.) i Pravilnika o izmjeni i
dopuni Pravilnika o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu ( Broj:
02-I-182/1-22 od 30. lipnja 2022.g.) utvrdio je pročišćeni tekst

PRAVILNIK
O TESTIRANJU NA ALKOHOL, DROGE I DRUGA SREDSTVA OVISNOSTI
NA RADNOM MJESTU

UVODNE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se sustav za provedbu mjera zabrane zloupotrebe alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti na mjestima rada u vrijeme rada, način utvrđivanja prisutnosti alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti u tijelu, krvi ili drugim tjelesnim tekućinama (u daljnjem tekstu: testiranje) za vrijeme rada, postupanje s osobama zatečenim na radnom mjestu pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti i mjere za rad pod utjecajem alkohola, droge i drugih zabranjenih supstanci.

Članak 2.

Propisane mjere i postupci sastavni su dio sustava unapređivanja sigurnosti i zdravlja radnika, sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom, a odnose se na:

 • Zabranu rada i dolaska na posao pod utjecajem alkohola,
 • Zabranu unošenja i konzumacije alkoholnih pića na mjesta rada,
 • Utvrđivanje postupka provjere alkoholiziranosti,
 • Odgovorne osobe za provedbu mjera zabrane zloupotrebe alkoholnih pića,
 • Zabranu provjere
 • Suradnju ovlaštenika poslodavca, sa stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu,
 • Mjere koje se provode nakon utvrđene alkoholiziranosti radnika.

Članak 3.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve radnike Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Zavod ili poslodavac) u radnom odnosu temeljem ugovora o radu i druge osobe koje po bilo kojoj osnovi rade u prostorijama i prostorima Zavoda (u daljnjem tekstu: Radnik).

ZABRANA KORIŠTENJA ALKOHOLA, DROGA ILI DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI NA RADNOM MJESTU

Članak 4.

Zabranjeno je unošenje i konzumiranje alkoholnih pića, droga ili drugih sredstava ovisnosti na mjestima rada.

Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola, droge i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.

Radnik ne smije biti na radnom mjestu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.

Radi osiguranja sigurnosti i zdravlja svih zaposlenih kao i očuvanja imovine Radnik je dužan pridržavati se zabrane rada pod utjecajem alkohola, droge i drugih zabranjenih supstanci. Postupanje Radnika koje je suprotno smatra se postupkom koji ugrožava opću sigurnost i zdravlje Radnika, te imovinu Zavoda.

Članak 5.

Pod pojmom alkohola smatra se bilo koja vrsta alkoholnog pića.

Pod pojmom droge misli se na bilo koju tvar prirodnog ili umjetnog porijekla, uključujući psihotropne tvari, uvrštene u popis psihotropnih tvari ili droga, ili druge supstance koje imaju utjecaj na ponašanje i normalne psihofizičke karakteristike čovjeka.

Članak 6.

Stanjem pod utjecajem alkohola smatra se stanje pri kojem izmjerena vrijednost alkohola u izdahnutom zraku iznosi više od 0,0 miligrama u litri, odnosno više od 0,0 g/kg težine u krvi.

Radnik koji je neposredno prije dolaska na rad ili u vrijeme dnevnog odmora ili tjednog odmora konzumirao alkoholna pića u količinama koja bi mogla rezultirati koncentracijom većom od utvrđene st. 1. ovog članka dužan se osobno ili telefonom javiti ovlašteniku poslodavca i priopćiti mu razlog odustajanja od dolaska na posao.

Stanje pod utjecajem droge je stanje koje se utvrdi odgovarajućim testiranjem, a pokazuje da osoba ima u tijelu nedozvoljenu ili zabranjenu drogu ili drugo sredstvo ovisnosti. Pozitivan preliminarni test mora se potvrditi potvrdnom metodom.

Pokazatelji ponašanja u smislu ovog pravilnika su znaci koji ukazuju da je osoba pod utjecajem alkohola, droge ili drugih sredstva ovisnosti, u smislu promijenjenog ponašanja, djelovanja ili ponašanja koje odstupa od uobičajenog.

TESTIRANJE

Članak 7.

Postupak testiranja na prisutnost alkohola opisan je u Postupovniku za testiranje na prisutnost alkohola u organizmu na radnom mjestu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1.)

Postupak testiranja na prisutnost droga ili drugih sredstva ovisnosti opisan je u Postupovniku za testiranje na prisutnost droga ili drugih opojnih sredstava u organizmu na radnom mjestu, koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 3.)

Članak 8.

Potrebu testiranja određuje odgovorna, odnosno ovlaštena osoba Poslodavca sa svrhom zaštite zdravlja i sigurnosti svih Radnika.

Testiranje ne treba Radniku unaprijed najaviti.

Članak 9.

Ovlaštene osobe za provjeru alkoholiziranosti su osposobljeni i ovlašteni ovlaštenici Poslodavca.
Testiranje vrši: stručno osposobljena osoba Poslodavca, ovlašteni specijalist medicine rada i zdravstvena ustanova.

Članak 10.

Testiranje se provodi i u slučaju ozljede na radu, sumnje da je Radnik pod utjecajem sredstava ovisnosti, neprimjerenog ponašanja koje može biti uzrokovano uzimanjem sredstava ovisnosti kao i u svim drugim okolnostima kada je to potrebno i primjereno.

Članak 11.

Prisutnost alkohola u organizmu utvrđuje se instrumentom za otkrivanje prisutnosti alkohola u izdahnutom zraku.

Prisutnost droge u organizmu utvrđuje se preliminarnom metodom u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi s kojom je Zavod dogovorio suradnju, a u slučaju pozitivnog preliminarnog testa potrebno je provesti potvrdnu metodu.

Članak 12.

Prije početka testiranja radnik mora biti upoznat s postupkom testiranja.

Testiranju mora nazočiti odgovorna osoba – ovlaštenik poslodavca koja vrši testiranje i svjedok koga odabere ovlaštenik Poslodavca.

Članak 13.

O provedenom testiranju sastavlja se zapisnik koji sastavlja ovlaštena osoba Poslodavca koja vrši testiranje u najmanje (2) primjeraka od kojih (1) zadržava poslodavac, a (1) dobiva Radnik.

Zapisnik potpisuje ovlaštena osoba Poslodavca, Radnik i svjedok.

Zapisnik o ispitivanju alkoholiziranosti sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 2.).

Članak 14.

Ako Radnik odbije pristupiti provjeri, smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Ovlaštena osoba obavezna je napisati zapisnik o činjenici da je radnik odbio testiranje.

ZABRANA PROVJERE

Članak 15.

Poslodavac ne smije provjeravati je li Radnik pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti osim alkohola ako mu je Radnik predao potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja, ili rehabilitacije od ovisnosti ili u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti te da uzima supstitucijsku terapiju.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Poslodavac može zatražiti ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti toga Radnika za obavljanje povjerenih mu poslova.

Ocjenu zdravstvene i psihofizičke sposobnosti iz stavka 2. ovog članka daje specijalist medicine rada.

Potvrdu da se Radnik nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti, odnosno u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti i da uzima supstitucijsku terapiju izdaje ustanova kod koje se provodi program.

PRIVREMENO UDALJENJE S RADA

Članak 16.

Poslodavac je obvezan udaljiti s mjesta rada Radnika koji je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti sve dok je pod njegovim utjecajem.

Poslodavac mora udaljiti s radnog mjesta i radnika koji se odbije podvrći testiranju, a naročito ako mu ponašanje odstupa od uobičajenog.

Ako Radnik odbija napustiti mjesto rada, Radnika će, po pozivu Poslodavca, udaljiti nadležna redarstvena služba.

Članak 17.

Poslodavac treba Radniku, kojeg udaljuje s radnog mjesta, ponuditi siguran prijevoz do mjesta stanovanja (na trošak Radnika) ili pozvati člana obitelji, a ako Radnik to odbije Poslodavac ne snosi krivnju za postupanje Radnika nakon što napusti mjesto rada. Konkretno postupanje je sastavni dio zapisnika.

Članak 18.

Ukoliko Radnik odbije napustiti radno mjesto, Zavod je ovlašten koristiti usluge nadležne Policijske postaje Ministarstva unutarnjih poslova.

Vrijeme koje Radnik provede izvan rada radi utvrđivanja kršenja zabrane iz ovog Pravilnika ne plaća se kao vrijeme provedeno na radu.

MJERE

Članak 19.

Rad pod utjecajem alkohola, droge ili drugih nedozvoljenih tvari smatra se težim kršenjem radne dužnosti.

Radnik koji radeći pod utjecajem alkohola, droge ili nedozvoljenih tvari prouzroči štetu Poslodavcu ili trećoj osobi mora tu štetu nadoknaditi sukladno važećim propisima.

Članak 20.

Poslodavac utvrđuje sljedeće sankcije za Radnika koji je prekršio zabranu rada pod utjecajem alkohola, droge ili drugih zabranjenih tvari, ovisno o okolnostima slučaja:

 • usmeno upozorenje i savjet radniku,
 • pisana opomena
 • zabrana nastavka rada – privremeno udaljavanje s radnog mjesta,
 • udaljavanje s radnog mjesta uz mjeru obveznog liječenja,
 • disciplinski postupak,
 • pisano upozorenje o neispunjavanju obveza iz radnog odnosa, te
 • upozorenje o mogućnosti otkaza ugovora o radu pri ponovnom kršenju zabrane.

Članak 21.

Radniku kojem se prilikom testiranja na prisutnost alkohola u organizmu utvrdi vrijednost alkohola u izdahnutom zraku viša od 0,0 mg/l (0,0 g/kg težine u krvi) izriče se mjera ovisno o stupnju alkoholiziranosti, sukladno utvrđenim stupnjevima alkoholiziranosti:

 1. PRIPITO STANJE: do 0,5 mg/l odnosno do 0,5 g/kg težine u krvi,
 2. PIJANO STANJE: 0,51 > mg/l odnosno 0,5 > g/kg težine u krvi.

Članak 22.

Mjere koje se mogu izreći Radniku zbog utvrđene vrijednosti alkohola u izdahnutom zraku više od dozvoljene su:

1. za stupanj alkoholiziranosti – pripito stanje 

 1. povreda: usmeno upozorenje i savjet radniku – privremeno udaljavanje s mjesta rada
 2. povreda: pisana opomena uz zabranu nastavka rada i privremeno udaljenje s mjesta rada
 3. povreda: opomena o mogućnosti otkaza ugovora o radu pri ponovnom kršenju zabrane i savjetovanje radnika za obvezno liječenje
 4. povreda: otkaz ugovora o radu

2. za stupanj alkoholiziranosti – pijano stanje

 1. povreda: pisana opomena uz zabranu nastavka rada – privremeno udaljavanje s mjesta rada
 2. povreda: pisana opomena uz zabranu nastavka rada i privremeno udaljenje s mjesta rada
 3. povreda: opomena o mogućnosti otkaza ugovora o radu pri ponovnom kršenju zabrane i savjetovanje radnika za obvezno liječenje
 4. povreda: otkaz ugovora o radu.

Članak 23.

Izrečene mjere se unose u dosje Radnika, a izriče iz ravnatelj Zavoda na temelju Zapisnika o ispitivanju alkoholiziranosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Postupovnik za testiranje na prisutnost alkohola u organizmu na radnom mjestu (Prilog 1), Zapisnik o utvrđivanju prisutnosti alkohola u organizmu radnika (Prilog 2) i Postupovnik za testiranje na prisutnost droga i drugih sredstava ovisnosti u organizmu na radnom mjestu (Prilog 3),  sastavni su i bitni dio predmetnog Pravilnika.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i prema postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu od dana 04. kolovoza 2021. godine, Broj: 02-I-236/1-21 i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu od 30. lipnja 2022.g., Broj: 02-I-182/1-22.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda. 

Broj: 02-I-182/3-22

Rijeka, 12.07.2022. godine

Ravnatelj:
Davor Vukobrat, dr.med.spec. HM

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči Zavoda dana 12.07.2022. godine te da stupa na snagu dana 12.07.2022. godine.

Postupovnik za testiranje na prisutnost alkohola u organizmu.doc 

Postupovnik za testiranje na prisutnost droga.doc  

Zapisnik o ispitivanju alkoholiziranosti.doc