Cjenik usluga


ŠIFRA HM POSTUPCI CIJENA u kn Cijena  u EUR
HM001 Postupak prijema poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ 47,85 6,35
HM002 Postupak davanja medicinskog savjeta prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ (telefonske konzultacije)  26,95 3,58
HM003 Postupak davanja telefonskih uputa za provođenje osnovnih mjera održavanja života 95,7 12,70
HM004 Postupak davanja telefonskih uputa za pružanje prve pomoći 95,7 12,70
HM005 Postupak upravljanja timovima na terenu   74,25 9,85
HM006 Koordinacija u masovnim nesrećama 846,45 112,34
HM008 Prvi pregled hitnog pacijenta 264,55 35,11
HM009 Drugi pregled hitnog pacijenta 158,95 21,10
HM010 Prvi pregled ozlijeđenog pacijenta 264,55 35,11
HM011 Drugi pregled/lokalni pregled ozlijeđenog pacijenta 158,95 21,10
HM012 Drugi pregled/prošireni pregled ozlijeđenog pacijenta 211,75 28,10
HM013 Pregled palijativnog pacijenta 233,20 30,95
HM015 Brzo izvlačenje ozljeđenika iz vozila 161,15 21,39
HM016 Skidanje kacige 161,15 21,39
HM017 Prenošenje hitnog pacijenta transportnom plahtom 48,40 6,42
HM018 Prenošenje hitnog pacijenta u transportnoj stolici 48,40 6,42
HM019 Prenošenje hitnog pacijenta na transportnim kolicima 48,40 6,42
HM020 Unošenje hitnog pacijenta u prijevozno sredstvo i fiksacija pacijenta 39,05 5,18
HM022 Postupak predaje hitnog pacijenta u bolničku ustanovu 25,85 3,43
HM023 Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijesti 97,35 12,92
HM024 Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade 47,85 6,35
HM025 Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i gore 47,85 6,35
HM026 Čišćenje dišnog puta 90,20 11,97
HM027 Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauer kateterom 47,85 6,35
HM028 Aspiracija donjih dišnih puteva 90,20 11,97
HM029 Postavljanje orofaringealnog tubusa 90,20 11,97
HM030 Postavljanje nazofaringealnog tubusa 90,20 11,97
HM031 Postavljanje laringealne maske 195,80 25,99
HM032 Postavljanje I-gel maske 195,80 25,99
HM033 Endotrahealna intubacija s pripremom 233,20 30,95
HM034 Postupak RSI s pripremom 634,70 84,24
HM035 Konikotomija 508,20 67,45
HM036 Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikom 46,75 6,20
HM037 Mahanička ventilacija asistirana/kontrolirana 233,20 30,95
HM038 Neinvanzivna mehanička ventilacija 233,20 30,95
HM039 Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateterom 52,80 7,01
HM040 Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisik 52,80 7,01
HM041 Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikom 52,80 7,01
HM042 Pulsna oksimetrija 31,90 4,23
HM043 Kapnometrija 31,90 4,23
HM044 Vanjska masaža srca 423,50 56,21
HM045 Defibrilacija manuelnim defibrilatorom 211,75 28,10
HM046 Defibrilacija automatskim/poluautomatskim vanjskim defibrilatorom 211,75 28,10
HM047 Električna kardioverzija 846,45 112,34
HM048 Transkutana elektrostimulacija 846,45 112,34
HM049 Postreanimacijska skrb 423,50 56,21
HM050 Nadzor vitalno ugroženog pacijenta 423,50 56,21
HM051 Postupak stavljanja EKG-a monitoringa 74,25 9,85
HM052 Snimanje i očitavanje 12 kanalnog EKG-a 158,95 21,10
HM053 Utvrđivanje frenkvencije disanja 31,90 4,23
HM054 Mjerenje krvnog tlaka 31,90 4,23
HM055 Mjerenje temperature 31,90 4,23
HM056 Digitorektalni pregled 42,35 5,62
HM057 Urin – test traka 31,90 4,23
HM058 U-Glukoza, test traka 31,90 4,23
HM059 Određivanje GUK-a glukometrom 31,90 4,23
HM060 Postavljanje intravenskog puta 42,35 5,62
HM061 Postavljanje intravenskog puta za infuziju 63,80 8,47
HM062 Postavljanje intraosealnog puta 131,45 17,45
HM063 Aplikacija terapije im. 31,90 4,23
HM064 Aplikacija terapije iv. 42,35 5,62
HM065 Aplikacija terapije sc. 31,90 4,23
HM066 Aplikacija terapije rektalno 31,90 4,23
HM067 Aplikacija terapije inhalatorno 31,90 4,23
HM068 Aplikacija terapije sublingvalno 15,95 2,12
HM069 Aplikacija terapije nazalno 15,95 2,12
HM070 Zbrinjavanje politraume 1.163,80 154,46
HM071 Zbrinjavanje amputiranog ekstremiteta 476,30 63,22
HM072 Postavljanje Schantzovog ovratnika 47,85 6,35
HM073 Imobilizacija trokutastom maramom 58,30 7,74
HM074 Imobilizacija na dugoj dasci 233,20 30,95
HM075 Imobilizacija na vakuum madracu uz upotrebu raskolopnih nosila 233,20 30,95
HM076 Imobilizacija na rasklopnim nosilima 116,60 15,48
HM077 Imobilizacija ekstremiteta vakuum udlagama 74,25 9,85
HM078 Imobilizacija ekstremiteta splint udlagama 63,80 8,47
HM079 Imobilizacija kralježnice sa prslukom za imobilizaciju i izvlačenje 148,50 19,71
HM080 Imobilizacija kuka 148,50 19,71
HM081 Imobilizacija zdjelice 148,50 19,71
HM082 Zaustavljenje vanjskog krvarenja 153,45 20,37
HM083 Postavljanje tornque-a 68,75 9,12
HM084 Zaustavljanje krvarenja iz nosa 94,60 12,56
HM085 Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa 370,70 49,20
HM086 Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojnice 370,70 49,20
HM087 Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba 158,95 21,10
HM088 Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda/rana /opeklina/ozeblina 158,95 21,10
HM089 Zbrinjavanje većih ozljeda/rana 370,70 49,20
HM090 Zbrinjavanje opeklina 370,70 49,20
HM091 Zbrinjavanje ozeblina 370,70 49,20
HM092 Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima 264,55 35,11
HM093 Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog koša 423,50 56,21
HM094 Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksa 634,70 84,24
HM095 Postavljanje nazogastrične sonde 264,55 35,11
HM096 Postavljanje urinarnog katetera 264,55 35,11
HM097 Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stabla 58,30 7,74
HM098 Oksigenoterapija u kući 42,35 5,62
HM099 FAST pregled 476,30 63,22
HM100 Vođenje poroda 1.163,80 154,46
HM101 Opskrba novorođenčeta 476,30 63,22
HM102 Izdavanje recepata pacijentu prema medicinskoj indikaciji koju je utvrdio liječnik zavoda za hitnu medicinu 47,85 6,35
HM103 Postupak prisilne hospitalizacije 529,00 70,21
HM104 Intervencija vezana uz socijalnu problematiku 476,30 63,22
HM105 Intervencija na zahtjev policije 264,55 35,11
HM106 Pregled na zahtjev policije 476,30 63,22
HM107 Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policije 31,90 4,23
HM108 Vađenje venske krvi na zahtjev policije 31,90 4,23
HM109 Uzimanje mokraće na zahtjev policije 31,90 4,23
HM110 Ispunjavanje obrasca AUK-2 47,85 6,35
HM111 Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizika 42,35 5,62
HM112 Savjetovanje s pacijentom/obitelji 106,15 14,09
HM116 Trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrasca 1.639,55 217,61
HM119 Ispiranje urinarnog katetera 47,85 6,35
HM120 Ispiranje želuca 259,60 34,45
       
ŠIFRA PGŽ DODATNI POSTUPCI I LIJEKOVI CIJENA u kn Cijena  u EUR
PGŽ001 Pregled pacijenta 339,05 45,00
PGŽ002 Izdavanje recepata (bez pregleda) po preporuci specijaliste 37,67 5,00
PGŽ003 Medikamentozna kardioverzija 339,05 45,00
PGŽ004 Osnovni postupci oživljavanja 414,40 55,00
PGŽ005 Napredni postupci oživljavanja 1.054,83 140,00
PGŽ006 Zbrinjavanje traume 979,49 130,00
PGŽ007 Zbrinjavanje lokalne traume sa imobilizacijom 527,42 70,00
PGŽ008 Incizija gnojnih proceza kože i potkožnog tkiva 452,07 60,00
PGŽ009 Incizija i opskrba dubljih rana (uključuje šivanje i lokalnu anesteziju) 678,11 90,00
PGŽ010 Previjanje rane 188,36 25,00
PGŽ011 Odstranjivanje šavova 150,69 20,00
PGŽ012 Otoskopija 67,81 9,00
PGŽ013 Ispiranje uha 60,28 8,00
PGŽ014 Odstranjivanje krpelja 150,69 20,00
PGŽ015 Vađenje krvi za analizu 37,67 5,00
PGŽ016 Postavljanje intravenskog puta i aplikacija infuzije  75,35 10,00
PGŽ017 Postavljanje intravenskog puta 37,67 5,00
PGŽ018 Pisanje liječničkih svjedodžbi na zahtjev pacijenta 203,43 27,00
PGŽ019 UTZ FAST pregled 452,07 60,00
PGŽ020 Ostali ampulirani lijekovi 37,67 5,00
PGŽ021 TROPONIN TEST 203,43 27,00
PGŽ022 Ana – Te 60,28 8,00
PGŽ023 EBRANTIL 82,88 11,00
PGŽ024 NALOXON 82,88 11,00
PGŽ025 ANEXATE 203,43 27,00
PGŽ026 ZMIJSKI PROTUOTROV 203,43 27,00
       
ŠIFRA INTERVENCIJE, PRIJEVOZI, DEŽURSTVA CIJENA u kn Cijena  u EUR
PGŽ027 Hitna medicinska intervencija na terenu za T1 do 5 km 979,49 130,00
PGŽ028 Hitna medicinska intervencija na terenu za T2 do 5 km 753,45 100,00
PGŽ029 Hitna medicinska intervencija na terenu za T1 preko 5 km 979.49 +26,37 kn/km 130.00 + 3,5.00 Eur/km
PGŽ030 Hitna medicinska intervencija na terenu za T2 preko 5 km 753.45+18,84 kn/km 100.00 + 2,5 Eur/km
PGŽ031 Hitna medicinska intervencija u prostoru hitne medicinske službe 331,52 44,00
PGŽ032 Prijevoz pacijenta na zahtjev Tim T1 (računa se kilometraža u oba smjera) 26,37 kn / km 3,5 Eur/km
PGŽ033 Prijevoz pacijenta na zahtjev Tim T2 (računa se kilometraža u oba smjera) 18,84 kn / km 2.50 Eur / km
PGŽ034 Prijevoz pacijenta izvan teritorija RH Tim 1 30,17 kn / km + Cijena se uvećava za vrijednost deviznih dnevnica za djelatnike 4,00 Eur/km +Cijena se uvećava za vrijednost deviznih dnevnica za djelatnike
PGŽ035 Prijevoz pacijenta izvan teritorija RH Tim 2 22,63 kn / km + Cijena se uvećava za vrijednost deviznih dnevnica za djelatnike 3.00 Eur/km +Cijena se uvećava za vrijednost deviznih dnevnica za djelatnike
PGŽ036 Hitni medicinski prijevoz morem Cijena karte ili vanrednog trajekta prema važećem cjeniku prevoznika Cijena karte ili vanrednog trajekta prema važećem cjeniku prevoznika
PGŽ037 Hitni medicinski prijevoz zrakom 7.534,50 1.000,00
PGŽ038 Prijevod medicinske dokumentacije na zahtjev  po stranici  (talijanski,  engleski i njemački)  226,04 30,00
PGŽ039 Dežurstvo tima T1 HMS/sat radni dan/noć  828,80 110,00
PGŽ040 Dežurstvo tima T1 HMS/sat vikend dan/noć  979,49 130,00
PGŽ041 Dežurstvo tima T1 HMS/sat blagdan dan/noć  1.205,52 160,00
PGŽ042 Dežurstvo tima T2 HMS/sat radni dan/noć  565,09 75,00
PGŽ043 Dežurstvo tima T2 HMS/sat vikend dan/noć  753,45 100,00
PGŽ044 Dežurstvo tima T2 HMS/sat blagdan dan/noć  941,81 125,00
     
ŠIFRA EDUKACIJA  
PGŽ045 Osnovni trening za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi) 1.808,28 240,00
PGŽ046 Osnovni trening za medicinske sestre-tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi ) 1.506,90 200,00
PGŽ047 Osnovni trening za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi) 1.054,83 140,00
PGŽ048 Trening obnove stečenih znanja i vještina za liječnike u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi) 1.205,52 160,00
PGŽ049 Trening obnove stečenih znanja i vještina za medicinske sestre-tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi) 1.017,16 135,00
PGŽ050 Trening obnove stečenih znanja i vještina za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe   (po osobi) 753,45 100,00
PGŽ051 Osnovni trening za dispečere medicinske prijavno dojavne jedinice (po osobi) 1.054,83 140,00
PGŽ052 Trening obnove za dispečere medicinske prijavno dojavne jedinice (po osobi) 527,42 70,00
PGŽ053 Tečaj osnovnih mjera održavanja života (po osobi)  414,40 55,00
PGŽ054 Tečaj osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a (po osobi) 828,80 110,00
PGŽ055 Tečaj obnove osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a (po osobi) 527,42 70,00
PGŽ056 Tečaj prve pomoći (po osobi)  414,40 55,00
PGŽ057 Tečaj prve pomoći s osnovnim mjerama održavanja života (po osobi) 828,80 110,00
PGŽ058 Jednodnevni tečaj neposrednog održavanja života za medicinske profesionalce, 8 sati (po osobi) 828,80 110,00
PGŽ059 Brzi COVID- 19 Antigenski test (BAT) 45,21 6,00

Preračunavanja cijena koristi fiksni tečaj  konverzije kune u  euro:  1 euro = 7,53450 kuna

Cjenik usluga ZZHM PGŽ donesen je i stupio je na snagu 05.09.2022.g.


Cjenik – odluka