Cjenik usluga


Na temelju odredbe članka 19. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) Upravno vijeće na svojoj 49. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2023. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Cjenik usluga Zavoda, prema prijedlogu u privitku.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Cjenik usluga Zavoda, Broj: 02-I-18/59-22 od 05. rujna 2022.g.

Obrazloženje

Upravno vijeće prihvatilo je novi Cjenik usluga Zavoda. Slijedom iznijetog, radi usklađenja sa zahtjevima tržišta zbog općeg povećanja cijena dobara i usluga, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Goran Gržančić, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije


Cjenik usluga (XLS)