Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda ZZHM PGŽ


Na temelju članka 7. Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika u sustavu zdravstva Primorsko – goranske županije KLASA: 024-01/22-01/29, URBROJ: 2170-01-01/6-22-8, od dana 11.07.2022.g., članka 19. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije Broj: 02-I-18/38-19, od dana 26.02.2019.g. (Pročišćeni tekst), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije na svojoj 20. sjednici održanoj dana 05. rujna 2022.g., donijelo je sljedeći

PRAVILNIK O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije (u daljnjem tekstu: Zavod). 

Nenamjenske donacije su one donacije za koje ugovorom ili drugim aktom nije utvrđena njihova namjena.

Vlastiti prihodi se ostvaruju na tržištu, obavljanjem osnovne djelatnosti i drugih registriranih djelatnosti.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na sredstva iz nadležnog i državnog Proračuna (uključujući sredstva HZZO-a) koja se doznačuju Zavodu.

 

Članak 2.

Zavod ostvaruje vlastite prihode (prema vrstama): od pružanja usluga, od imovine i ostale prihode.

Prihodi od pruženih usluga:

 1. pružanje zdravstvenih usluga neosiguranim osobama u obveznom zdravstvenom osiguranju, prema važećem Cjeniku usluga Zavoda,
 2. pružanje zdravstvenih usluga pravnim i drugim subjektima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske, prema važećem Cjeniku usluga Zavoda,
 3. iznajmljivanje prostora i opreme, davanjem  u najam prostora koji se smatra viškom prostora, a ne koristi se za obavljanje djelatnosti, sve po prethodnoj suglasnosti vlasnika i osnivača,
 4. ostali poslovi na tržištu i po tržišnim uvjetima.

Prihodi od imovine:

 1. kamate na depozite po viđenju,
 2. prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.

Ostali prihodi:

 1. otpis obveza dobavljača,
 2. prihodi od rabata/casa sconta.

 

Članak 3.

Prihodi iz članka 2. stavka 2. namijenjeni su za podmirenje izravnih troškova u svezi pružanja usluga, i to u okviru skupina:

 1. 31 – Rashodi za zaposlene
 2. 32 – Materijalni rashodi
 3. 34 – Financijski rashodi
 4. 38 – Ostali rashodi

Rashodi iz stavka 1. ovog članka točke a) u slučaju pozitivnog poslovanja Zavoda mogu se odnositi i na dodatke za uspješnost na radu.

Preostali iznos koji ostane nakon podmirenja izravnih troškova nastalih u svezi obavljanja navedenih djelatnosti može se koristiti za  rashode za nabavu nefinancijske imovine u okviru skupina: 

 1. 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
 2. 42 –  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 3. 45 –  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Prihodi iz članka 2. stavka 3., do visine ostvarenja, namijenjeni su za podmirenje rashoda u okviru skupine:

 1. 34 – Financijski rashodi

Prihodi iz članka 2. stavka 4., namijenjeni su za podmirenje rashoda u svezi pružanja istih u okviru skupine:

 1. 32 – Materijalni rashodi

 

Članak 4.

Zavod može ostvarivati prihode od donacija fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna za koje ugovorom ili drugim aktom nije utvrđena njihova namjena.

Prihodi od nenamjenskih donacija koriste se kao i vlastiti prihodi od pruženih usluga, sukladno odredbi članka 3. ovog Pravilnika.

 

Članak 5.

O korištenju prihoda iz članka 2. i 4. ovog Pravilnika odlučuje Upravno vijeće Zavoda u okviru donošenja financijskog plana za tekuću godinu te u slučaju neutrošenih, a prenesenih prihoda, kod donošenja Odluke o raspodjeli viška prihoda iz prethodne godine, uzimajući u obzir kriterije iz odredbe članka 3. ovog Pravilnika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Upravno vijeće Zavoda može, u okolnostima više sile ili prijeke potrebe, odlučiti o drukčijoj namjeni prihoda, isključivo uz prethodnu suglasnost nadležnog upravnog odjela.

 

Članak 6.

Zavod je dužan ostvarene nenamjenske donacije i vlastite prihode evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

 

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Zavoda Broj: 02-I-18/119-20, od dana 18.06.2020.g.

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Goran Gržančić, dr.med.,spec.ginekologije i opstetricije

 

U Rijeci, dana 05. rujna 2022.g.
Broj: 02-I-18/60-22