Pristup informacijama


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
51000 Rijeka, B. Blečića bb
OIB: 55700291940
TEL./FAX. 051 671 649

Broj: 02-I-65/1-13
U Rijeci, dana 23.01.2013.g.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske Županije Rijeka, B. Blečića bb (dalje: Zavod), kojeg zastupa Ravnatelj Davor Vukobrat, dr.med.spec. (dalje: Ravnatelj) temeljem članka 62. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, dana 23.01.2013.g. donio je slijedeću

ODLUKU

Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Zavod, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama te je sastavni dio ove Odluke.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtijeva Zavodu prema uputama sadržanim u obrazloženju Odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda.

Obrazloženje

Na temelju odredbe čl.4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) (dalje: Zakon), Zavod je ustrojio Katalog informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. Informacije iz Kataloga informacija Zavod redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripreme informacija, objavljuje na svojoj internetskoj stranici www.zzhm-pgz.hr, u cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga rada. Pregled informacija podrazumijeva one informacije kojima Zavod raspolaže u određenom trenutku.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtijeva Zavodu.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Rijeka, B. Blečića bb. Zahtjev se može podnijeti i putem telefaxa broj: 051/671-649 ili na zamjenik@zzhm-pgz.hr.

Usmeno postavljeni zahtjev primati će Službenik za informiranje svakim radnim radom od 7:00 do 15:00 sati u prostorijama Zavoda.

Korisniku prava na informaciju kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslike dokumenata, visina naknade stvarnih materijalnih troškova naplaćivati će se po Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19.st.2. Zakona, a troškovi dostave informacija prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Naknada se  uplaćuje  unaprijed u cijelosti na blagajni Zavoda ili na žiro-račun Zavoda broj: 2402006 – 1100110293 koji se vodi kod Erste & Steiermarkische bank d.d., po ispostavljenom računu.

Ravnatelj:  Davor Vukobrat, dr.med.spec.