Pravilnik o načinu korištenja vozila


Na temelju članka 61. stavka 1. točke 10. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije (pročišćeni tekst Broj: 02-I-18/46-12, od dana 27.12.2012.g.), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije  na svojoj 10. sjednici održanoj dana 28.03.2014.g., donijelo je 

PRAVILNIK  O NAČINU KORIŠTENJA VOZILA 

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o načinu korištenja vozila Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti, način i kontrola korištenja te odgovornosti osoba koje koriste vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije (u daljnjem tekstu: Zavod). 

Odredbe ovog Pravilnika obvezuju sve zaposlenike Zavoda koji koriste vozila u vlasništvu Zavoda. 

Članak 2.

Vozač koji koristi vozilo Zavoda mora imati propisanu vozačku dozvolu te se pridržavati odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama i odredbi ovog Pravilnika.

Vozač je za vrijeme korištenja vozila Zavoda odgovaran za vozilo te sigurnost osoba i njihovih stvari. 

Članak 3.

Vozač vozila Zavoda odgovoran je za štetu:

 • koju počini na vozilu i s vozilom svojom krivnjom
 • koja nastane zbog nepridržavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i odredbi ovog Pravilnika

Ukoliko vozač na bilo koji način prouzroči štetu na vozilu Zavoda, dužan je o tome bez odgode u pisanom obliku, obavijestiti voditelja odsjeka tehničkih poslova i ravnatelja. 

Članak 4.

Vozilo u vlasništvu Zavoda kojim se obavljaju administrativno – tehnički poslovi iz djelatnosti Zavoda (u daljnjem tekstu: Službeno vozilo), koristi se na temelju Putnog radnog lista za putničko motorno vozilo (u daljnjem tekstu: Putni radni list) kojeg za svako Službeno vozilo jednom mjesečno izdaje i ispunjava voditelj odsjeka tehničke djelatnosti.

Članak 5.

Vozilo u vlasništvu Zavoda kojim se obavlja djelatnosti hitne medicine (u daljnjem tekstu: Vozilo za HM) koristiti se na temelju Putnog radnog lista, koji sadrži najmanje slijedeće podatke: 

 • naziv poslodavca, mjesto i datum te redni broj
 • ime i prezime svih članova Tima HM
 • marku vozila, evidencijski broj te registarsku oznaku
 • vrijeme preuzimanja vozila sa početnim stanjem brojila kilometraže te vrijeme vraćanja vozila sa završnim stanjem brojila kilometraže
 • potpis vozača

Vozilo za HM mora imati uredno popunjen Putni radni list u koji potrebne podatke upisuje vozač koji koristi vozilo te odgovara za istinitost istih, a potpisuje ga i ovjerava voditelj ispostave, odnosno voditelj odsjeka tehničkih poslova. 

Članak 6.

Po završetku korištenja Vozila za HM, vozač je dužan Putni radni list zaključiti na način da upiše slijedeće podatke: 

 • lokacije (mjesto polaska i dolaska) kretanja vozila tijekom rada
 • ime i prezime te OIB ili JMBG ili datum rođenja osobe za koju je izvršena medicinska intervencija 

Članak 7.

Uredno ispunjeni Putni radni list Vozila za HM, dostavlja se Odsjeku financijsko – računovodstvenih poslova za potrebe fakturiranja izvršenih usluga, po završenoj smjeni, odnosno u roku od tri (3) dana. 

Članak 8.

Po završetku korištenja Vozila za HM, vozač je dužan, na za to unaprijed određenom mjestu (parkiralištu), izvršiti primopredaju vozila te je obvezan predati:

 • ključeve Vozila za HM
 • Putni radni list
 • karticu za gorivo
 • prometnu dozvolu Vozila za HM sa potvrdom o periodičkom pregledu vozila

Članak 9.

Prije stavljanja Vozila za HM u promet, vozač je dužan obaviti preventivni pregled vozila, uređaja i opreme te o svim uočenim nedostacima, obavezno bez odgode u pisanom obliku, obavijestiti voditelja odsjeka tehničkih poslova, obzirom da u suprotnom odgovora za nastalu štetu. 

Ukoliko tijekom vožnje vozač uoči tehničke neispravnosti ili nedostatke na vozilu, uređajima ili opremi, dužan je, obavezno bez odgode usmenim putem, a po stjecanju uvjeta u pisanom obliku, obavijestiti voditelja odsjeka tehničkih poslova.

Ukoliko tijekom vožnje dođe do kvara na vozilu ili opremi kojeg vozač ne može otkloniti sam, dužan je o tome bez odgode obavijestiti voditelja odsjeka tehničkih poslova, vodeći računa o sigurnosti vozila, osoba i stvari te postupati po odredbama propisa o zastoju u prometu.

Članak 10.

Vozač je dužan brinuti o redovitoj opskrbi Vozila za HM gorivom na način da se time osigura nesmetano obavljanje djelatnosti hitne medicine.

Vozač je dužan osigurati da prilikom primopredaje Vozilo za HM raspolaže sa najmanje polovicom spremnika goriva.

Prilikom punjenja Vozila za HM gorivom, vozač je dužan:

 • zatražiti račun benzinske postaje na kojoj je obavio punjenje te na poleđini istog upisati stanje kilometraže sa brojčanika i ovjeriti ga svojim potpisom
 • ispuniti podatke u Putnom radnom listu o vremenu i mjestu punjenja, vrsti i količini goriva te  stanju kilometraže sa brojčanika

Članak 11

Vozač je dužan redovito provjeravati količinu ulja, vode i tekućina za pranje stakala u Vozilu za HM.

Članak 12.

Vozila za HM moraju se prati po potrebi, a  najmanje jednom tjedno.

Za pranje i čišćenje vozila zaduženi su:

 • vozač (vanjski dio i kabina vozača)
 • med.sestra/med.tehničar (bolesnički prostor)

Vozila za HM koja su zaprljana tijekom intervencije (krv, povraćanje i sl.) obvezno se čiste, odmah po završetku intervencije. 

Članak 13.

Voditelj odsjeka tehničkih poslova dužan je voditi evidenciju o redovitim servisima vozila i terminima za tehnički pregled.

Članak 14.

Voditelj  odsjeka tehničkih poslova dužan je redovito voditi evidenciju o cjelokupnom korištenju svih vozila Zavoda.

Evidencija korištenja vozila Zavoda vodi se u računalnom operativnom sustavu koji sadrži podatke za svako vozilo posebno, a osobito:

 • tehničke karakteristike vozila
 • godinu proizvodnje
 • periodični i godišnji tehnički pregled vozila
 • prijeđenu kilometražu
 • prosječnu potrošnju goriva
 • podatke o osiguranju vozila
 • podatke o izvršenim popravcima i ulaganjima

Članak 15.

Voditelj  odsjeka tehničkih poslova obvezan je redovito izvješćivati ravnatelja o načinu korištenja vozila Zavoda.

Voditelj  odsjeka tehničkih poslova obvezan je redovito sastavljati izvješća (tromjesečno i godišnje) o načinu korištenja vozila Zavoda za potrebe ravnatelja, Upravnog vijeća Zavoda i Primorsko – goranske županije (osnivača).

Izvješće o načinu korištenja vozila Zavoda sadrži pojedinačni pregled po vozilima, radovima i uslugama (za svako vozilo posebno).

Članak 16.

Nepridržavanjem odredbi ovog Pravilnika čini se povreda obveza iz radnog odnosa.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda. 

 

U Rijeci, dana 28.03.2014.g. 

Predsjednica Upravnog vijeća, Doc.dr.sc. Đulija Malatestinić

Ravnatelj, Davor Vukobrat, dr.med.spec.