PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA


U Rijeci, dana 26.02.2019.g.

Na temelju članka 61. stavka 1. podstavka 2. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko -goranske županije (Broj: 02-I-18/51-16 od dana 29.12.2016.g. – pročišćeni tekst) i Izmjena i dopuna Statuta (Broj: 02-I-18/26-18 od dana 30.11.2018.g.), Upravno vijeće Zavoda, na svojoj 28. sjednici održanoj dana 26. veljače 2019. godine, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije (Broj: 02-I-20/33-14 od 28.07.2014.g.), Pravilniku o izmjeni Pravilnika (Broj: 02-I-18/23-15 od 11.06.2015.g.), Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika (Broj: 02-I-18/57-17 od 28.02.2017.g.) i Pravilniku o izmjeni Pravilnika (Broj: 02-I-18/27-18 od 30.11.2018.g.) utvrdilo je pročišćeni tekst


PRAVILNIK

o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

(pročišćeni tekst)

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo  Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Zavod), ustrojbene jedinice Zavoda i rukovođenje ustrojbenim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta (poslova) i radnih zadaća, posebni uvjeti kojima radnik mora udovoljiti za obavljanje poslova, te potreban broj stručnih i drugih radnika u Zavodu.

Članak 2.

Zavod je ustanova s podjelom rada po ustrojbenim jedinicama.

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO ZAVODA

Članak 3.

Ustrojbene jedinice u Zavodu osnivaju se radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti Zavoda, a u svrhu što boljeg, racionalnijeg i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja Zavoda.

Poslovi u Zavodu organiziraju se i obavljaju se u ustrojbenim jedinicama kako je određeno stavkom 3. ovog članka. 

Odjel zdravstvene djelatnosti sa sjedištem u Rijeci, unutar kojeg su ustrojeni Medicinska prijavno dojavna jedinica i Nastavno edukacijski centar, i sljedeće ispostave:

 • Ispostava Opatija,
 • Ispostava Crikvenica,
 • Ispostava Krk,
 • Ispostava Delnice,
 • Ispostava Čabar,
 • Ispostava Cres,
 • Ispostava Mali Lošinj,
 • Ispostava Rab,
 • Ispostava Vrbovsko, te 
 • Odjel financijsko – računovodstvenih poslova,
 • Odjel pravnih i administrativnih poslova,
 • Odjel tehničkih poslova.

Odjel zdravstvene djelatnosti, Odjel financijsko – računovodstvenih poslova, Odjel pravnih i administrativnih poslova te Odjel tehničkih poslova su osnovani i ustrojeni kao službe, a Ispostave  su osnovane i ustrojene kao odjeli.

Članak 4.

Sjedište Zavoda nalazi se u Rijeci, Franje Čandeka 6/A. 

Odjel zdravstvene djelatnosti unutar kojeg su ustrojeni Medicinska prijavno dojavna jedinica (u daljnjem tekstu: MPDJ) i Nastavno edukacijski centar, te Odjel financijsko – računovodstvenih poslova, Odjel pravnih i administrativnih poslova i Odjel tehničkih poslova, nalaze se u sjedištu Zavoda.

Ispostava Opatija nalazi se u Opatiji, Vladimira Nazora 4.

Ispostava Crikvenica nalazi se u Crikvenici, Kotorska 13a.

Ispostava Krk nalazi se u Krku, Vinogradska 2b.

Ispostava Delnice nalazi se u Delnicama, Šetalište I. G. Kovačića 1.

Ispostava Čabar nalazi se u Prezidu, Goranska 7.

Ispostava Cres nalazi se u Cresu, Turion 24.

Ispostava Mali Lošinj nalazi se u Malom Lošinju, Dinka Kozulića 7.

Ispostava Rab nalazi se u Rabu, Palit 143a.

Ispostava Vrbovsko nalazi se u Vrbovskom, Dobra 20.

Članak 5.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda.  

Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće na način i pod uvjetima određenim Statutom Zavoda i zakonom.

Članak 6.

Ravnatelj Zavoda ima zamjenika koji obavlja poslove iz djelokruga rada ravnatelja po nalogu ravnatelja i zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti.

Zamjenik ravnatelja imenuje se na vrijeme od četiri godine, iz reda radnika Zavoda sa završenom visokom stručnom spremom (VSS), a obavlja rukovodeće poslove iz stavka 1. ovog članka uz redovite poslove svog radnog mjesta, sukladno zaključenom ugovoru o radu.

Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće Zavoda na način i pod uvjetima određenim Statutom Zavoda i zakonom.

Članak 7.

Poslovima ustrojbene jedinice rukovodi voditelj kojeg imenuje i razrješuje ravnatelj Zavoda.

Voditelj ustrojbene jedinice imenuje se na vrijeme od 2 godine iz reda radnika te ustrojbene jedinice.

Osim voditelja ustrojbenih jedinica iz stavka 1. ovog članka, za obavljanje rukovodećih poslova u Zavodu ravnatelj imenuje Glavnu medicinsku sestru/medicinskog tehničara i Voditelja medicinskih sestara/medicinskih tehničara u sjedištu Rijeka, na vrijeme od 2 godine, iz reda radnika Zavoda sa završenim stručnim studijem sestrinstva (VŠS), odnosno sveučilišnim diplomskim studijem sestrinstva (VSS).

Za obavljanje poslova vezanih za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja zdravstvene zaštite u Zavodu, ravnatelj imenuje Pomoćnika za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite, na vrijeme od 2 godine, iz reda radnika Zavoda sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja (VSS).

Za obavljanje poslova vezanih za koordinaciju i provođenje edukacija i stručnog usavršavanja radnika Zavoda, ravnatelj imenuje Voditelja Nastavno edukacijskog centra, na vrijeme od 2 godine, iz reda radnika Zavoda sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja (VSS) ili stručnim studijem sestrinstva (VŠS), odnosno sveučilišnim diplomskim studijem sestrinstva (VSS), dok se radi koordinacije i nadzora nad radom Medicinske prijavno dojavne jedinice imenuje Voditelj Medicinske prijavno dojavne jedinice, na vrijeme od 2 godine iz reda radnika Zavoda sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja (VSS) ili završenim stručnim studijem sestrinstva (VŠS), odnosno sveučilišnim diplomskim studijem sestrinstva (VSS).

Članak 8.

Rukovodeća osoba iz članka 7. ovog Pravilnika obavlja poslove koji su mu aktom o imenovanju stavljene u nadležnost uz redovite poslove svog radnog mjesta, sukladno zaključenom ugovoru o radu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ravnatelj može odlučiti da voditelj Odjela zdravstvene djelatnosti i glavna medicinska sestra/medicinski tehničar obavljaju samo rukovodeće poslove za vrijeme na koje su imenovani.

Članak 9.

Ravnatelj može razriješiti rukovodeću osobu iz članka 7. ovog Pravilnika prije isteka mandata na koji je imenovana ako ne obavlja poslove koje su joj aktom o imenovanju stavljene u nadležnost ili ih ne obavlja u potpunosti, te u slučaju kršenja obveza iz radnog odnosa.

 1. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA I POSLOVA

Članak 10.

Sistematizacijom radnih mjesta i poslova uređuju se sva radna mjesta i poslovi koji se obavljaju na tim radnim mjestima u Zavodu. 

Sistematizacija radnih mjesta i poslova temelj je za utvrđivanje uglavaka pojedinog ugovora o radu kojeg Zavod sklapa sa svakim radnikom, glede naziva, naravi ili vrste rada, kao i utvrđivanja obveza radnika u obavljanju poslova.

Članak 11.

Skup istih ili sličnih poslova koji se obavljaju u Zavodu označavaju se radnim mjestom.

Svako radno mjesto ima naziv. 

Raspored radnika na poslove radnih mjesta unutar ustrojbenih jedinica utvrđuje ravnatelj.

Članak 12.

Osim općih uvjeta utvrđenih zakonom kojima radnik mora udovoljiti za rad na određenom radnom mjestu, ovim Pravilnikom utvrđuju se i posebni uvjeti i to: 

 • stručna sprema
 • posebna znanja, sposobnosti i ispiti
 • radno iskustvo

Posebna zdravstvena sposobnost kao uvjet za sklapanje ugovora o radu, utvrđuje se sukladno pozitivnim propisima. 

Članak 13.

Udovoljavanje općih uvjeta i posebnih uvjeta utvrđenih ovim Pravilnikom, radnik dokazuje odgovarajućim javnim ispravama.

Članak 14.

Nazivi radnih mjesta s potrebnim brojem izvršitelja po ustrojbenim jedinicama u Zavodu su sljedeća:

NAZIV RADNIH MJESTA I POLOŽAJA U ZAVODU OPIS POSLOVA I UVJETI U PRAVILNIKU BROJ IZVRŠITELJA
Ravnatelj Članak 16. 1
Zamjenik ravnatelja Članak 38. iz reda radnika
Pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite Članak 39. iz reda radnika
Glavna medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 40. iz reda radnika
ODJEL ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
Sjedište Rijeka
Voditelj odjela Članak 41. iz reda radnika
Voditelj medicinskih sestara/medicinskih tehničara u sjedištu Rijeka Članak 45. iz reda radnika
Tim 1
Doktor medicine ili doktor medicine specijalist Članak 17. i Članak 18. 15
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 15
Medicinska sestra/medicinski tehničar ili vozač Članak 20. i Članak 21. 15
Medicinska prijavno dojavna jedinica
Voditelj Medicinske prijavno dojavne jedinice Članak 43. iz reda radnika
Doktor medicine ili doktor medicine specijalist Članak  17. i Članak 18. 5
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 10
Nastavno edukacijski centar
Voditelj Nastavno edukacijskog centra Članak 42. iz reda radnika
Ispostava Opatija
Voditelj ispostave Članak 44. iz reda radnika
Tim 1
Doktor medicine ili doktor medicine specijalist Članak 17. i Članak 18. 5
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar ili vozač Članak 20. i Članak 21. 5
Ispostava Crikvenica
Voditelj ispostave  Članak 44. iz reda radnika
Tim 1
Doktor medicine ili doktor medicine specijalist Članak 17. i Članak 18. 5
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar ili vozač Članak 20. i Članak 21. 5
Tim 2
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 20.  5
Ispostava Krk
Voditelj ispostave Članak 44. iz reda radnika
Tim 1
Doktor medicine ili doktor medicine specijalist Članak 17. i Članak 18. 5
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar ili vozač Članak 20. i Članak 21. 5
Tim 2
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 20. 5
Ispostava Delnice 
Voditelj ispostave Članak 44. iz reda radnika
Tim 1
Doktor medicine ili doktor medicine specijalist Članak 17. i Članak 18. 5
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar ili vozač Članak 20. i Članak 21. 5
Ispostava Čabar
Voditelj ispostave Članak 44. iz reda radnika
Tim 2
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 20. 5
Ispostava Cres
Voditelj ispostave Članak 44. iz reda radnika
Tim 2
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 20. 5
Ispostava Mali Lošinj
Voditelj ispostave Članak 44. iz reda radnika
Tim 1
Doktor medicine ili doktor medicine specijalist Članak 17. i Članak 18. 5
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar ili vozač Članak 20. i Članak 21. 5
Ispostava Rab
Voditelj ispostave Članak 44. iz reda radnika
Tim 1
Doktor medicine ili doktor medicine specijalist Članak 17. i Članak 18. 5
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar ili vozač Članak 20. i Članak 21. 5
Ispostava Vrbovsko
Voditelj ispostave Članak 44. iz reda radnika
Tim 2
Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 19. i Članak 20. 5
Medicinska sestra/medicinski tehničar Članak 20. 5
ODJEL FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
Voditelj odjela Članak 41. iz reda radnika
Savjetnik za ekonomske poslove Članak 22. 1
Glavni financijski knjigovođa Članak 23. 1
Viši računovodstveni referent Članak 24. 1
Viši stručni referent za plan,nabavu i analizu Članak 25. 1
Računovodstveni referent obračuna plaća i naknada Članak 26. 1
Računovodstveni referent Članak 27. 1
Referent nabave Članak 28. 1
Računovodstveni referent za fakturiranje Članak 29. 1
Računovodstveni referent-financijski knjigovođa Članak 30. 1
ODJEL PRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA
Voditelj odjela Članak 41. iz reda radnika
Savjetnik za pravne poslove Članak 31. 1
Viši stručni referent za zaštitu osobnih podataka Članak 32. 1
Stručnjak za zaštitu na radu Članak 33. 1
Upravni referent Članak 34. 1
Administrativni referent Članak 35. 1
ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA
Voditelj odjela Članak 41. iz reda radnika
Automehaničar Članak 36. 3
Čistačica Članak 37. 3
UKUPNO 221

Članak 15.

Za svako radno mjesto utvrđeno sistematizacijom utvrđuje se kratki opis poslova i radnih zadataka.

Članak 16.

Ravnatelj

Ravnatelj obavlja poslove određene zakonom ili drugim propisom i Statutom Zavoda.

Potrebni stručni uvjeti i radno iskustvo: utvrđeni su Statutom Zavoda i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Broj potrebnih izvršitelja: 1.

Članak 17.

Doktor medicine specijalist

Doktor medicine specijalist radi u Timu 1 ili u MPDJ, ovisno o rasporedu, a obavlja sljedeće poslove:

 • U Timu 1 obavlja sljedeće poslove:
 • organizira rad u Timu 1 hitne medicinske službe i koordinira radom ostalih članova tima te donosi konačnu odluku o cjelokupnom medicinskom postupku
 • provodi mjere hitnog medicinskog zbrinjavanja na mjestu događanja (na terenu ili u prostorima Zavoda) te tijekom transporta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu
 • određuje dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju, određuje način hitnog liječenja i provodi ga
 • kontinuirano vrši nadzor nad stanjem bolesnika, vrši monitoring srčanog ritma, krvnog tlaka, respiracije i oksigenacije te promptno dijagnostički i terapijski reagira na uočene promjene
 • suvereno vlada postupcima reanimacije prema važećim smjernicama: uspostava dišnog puta, mehanička ventilacija, uspostava venskog puta, uspostava intraosalnog puta, defibrilacija, primjena specifične medikamentozne terapije. 
 • brine o dostatnosti lijekova i sanitetskog materijala u liječničkoj torbi
 • uredno vodi medicinsku dokumentaciju, u skladu sa propisima, na propisanim obrascima i u e aplikaciji
 • sudjeluje u radu pripravnosti u skladu s važećom Mrežom hitne medicine
 • sudjeluje u edukaciji studenata i pripravnika zdravstvene struke
 • kontinuirano prati razvoj medicinskih znanosti te se usavršava sukladno potrebama i uputama poslodavca
 • koristiti se sa svom medicinskom opremom koja mu stoji na raspolaganju u skladu s pravilima struke
 • ponaša se profesionalno poštujući propise i pravila struke te Kodeks medicinske etike i deontologije
 • odgovara za zakonitost svog rada
 • obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja
 • za  svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • U MPDJ obavlja sljedeće poslove:
 • obavlja prijem poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva
 • prema potrebi upućuje medicinski tim na intervenciju
 • pozivatelju daje savjete za određena stanja odnosno simptome prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva
 • pozivatelju daje upute o pružanju prve pomoći do stizanja interventnog tima
 • prema indikaciji organizira helikopterski transport pacijenata
 • koordinira rad medicinskih timova na terenu, prati raspored timova na GPS sustavu
 • obavještava bolnički hitni prijem o dolasku hitnog pacijenta
 • surađuje s policijom, vatrogascima i drugim odgovarajućim službama radi potrebe zbrinjavanja pacijenata
 • u svom radu postupa prema propisanom protokolu i vodi propisanu evidenciju u obrascima i putem e aplikacije
 • nadzire rad prijema i obrade poziva te rad timova na terenu te je odgovoran za cjelokupan rad u MPDJ
 • ne udaljava se iz prostorije MPDJ bez osigurane zamjene osim u opravdanim situacijama 
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke te Kodeks medicinske etike i deontologije
 • odgovoran je za zakonitost svog rada
 • obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog  rukovoditelja i ravnatelja 
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju

Potrebna stručna sprema: završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja-medicinski fakultet (doktor medicine)

Posebni uvjeti:

 • odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
 • specijalizacija iz hitne medicine ili srodne grane specijalizacije i to Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine te Interne medicine
 • za rad u MPDJ najmanje 2 godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine i završena edukacija prema edukacijskom programu za dispečere Medicinske prijavno dojavne jedinice
 • poznavanje rada za PC-u 
 • vozačka dozvola B kategorije

Probni rad: 3 mjeseca

Članak 18.

Doktor medicine

Doktor medicine radi u Timu 1 ili u MPDJ, ovisno o rasporedu, a obavlja sljedeće poslove:

 • U Timu 1 obavlja sljedeće poslove:
 • organizira rad u Timu 1 hitne medicinske službe i koordinira radom ostalih članova tima te donosi konačnu odluku o cjelokupnom medicinskom postupku
 • provodi mjere hitnog medicinskog zbrinjavanja na mjestu događanja (na terenu ili u prostorima Zavoda) te tijekom transporta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu
 • određuje dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju, određuje način hitnog liječenja i provodi ga
 • kontinuirano vrši nadzor nad stanjem bolesnika, vrši monitoring srčanog ritma, krvnog tlaka, respiracije i oksigenacije te promptno dijagnostički i terapijski reagira na uočene promjene
 • suvereno vlada postupcima reanimacije prema važećim smjernicama: uspostava dišnog puta, mehanička ventilacija, uspostava venskog puta, uspostava intraosalnog puta, defibrilacija, primjena specifične medikamentozne terapije. 
 • brine o dostatnosti lijekova i sanitetskog materijala u liječničkoj torbi
 • uredno vodi medicinsku dokumentaciju, u skladu sa propisima, na propisanim obrascima i u e aplikaciji
 • sudjeluje u radu pripravnosti u skladu s važećom Mrežom hitne medicine
 • sudjeluje u edukaciji studenata i pripravnika zdravstvene struke
 • kontinuirano prati razvoj medicinskih znanosti te se usavršava sukladno potrebama i uputama poslodavca
 • koristi se sa svom medicinskom opremom koja mu stoji na raspolaganju u skladu s pravilima struke
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke te Kodeks medicinske etike i deontologije
 • odgovoran je za zakonitost svog rada
 • obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • U MPDJ obavlja sljedeće poslove:
 • obavlja prijem poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva
 • prema potrebi upućuje medicinski tim na intervenciju
 • pozivatelju daje savjete za određena stanja odnosno simptome prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva
 • daje pozivatelju upute o pružanju prve pomoći do stizanja interventnog tima
 • prema indikaciji organizira helikopterski transport pacijenata
 • koordinira rad medicinskih timova na terenu, prati raspored timova na GPS sustavu
 • obavještava bolnički hitni prijem o dolasku hitnog pacijenta
 • surađuje s policijom, vatrogascima i drugim odgovarajućim službama radi potrebe zbrinjavanja pacijenata
 • u svom radu postupa prema propisanom protokolu i vodi propisanu evidenciju u obrascima i putem e aplikacije
 • nadzire rad prijema i obrade poziva te rad timova na terenu te je odgovoran za cjelokupan rad u MPDJ
 • ne udaljava se iz prostorije MPDJ bez osigurane zamjene osim u opravdanim situacijama 
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke te Kodeks medicinske etike i deontologije
 • odgovoran je za zakonitost svog rada
 • obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog  rukovoditelja i ravnatelja 
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju

Potrebna stručna sprema: završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja-medicinski fakultet (doktor medicine)

Posebni uvjeti: 

 • odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
 • za rad u MPDJ najmanje 2 godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine i završena edukacija prema edukacijskom programu za dispečere Medicinske prijavno dojavne jedinice
 • poznavanje rada na PC-u
 • vozačka dozvola B kategorije

Probni rad: 3 mjeseca

Članak 19.

Prvostupnik sestrinstva 

Prvostupnik sestrinstva radi u Timu 1, u Timu 2 ili u MPDJ, ovisno o rasporedu, a obavlja sljedeće poslove:

 • U Timu 1 obavlja sljedeće poslove:
 • pruža zajedno s liječnikom mjere hitne medicinske skrbi oboljelim i ozlijeđenim osobama prema pravilima struke, na terenu i u prostoru za reanimaciju/ambulanti 
 • sudjeluje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka, 
 • sudjeluje u postupcima reanimacije, aplikacije ordinirane terapije, zaustavljanja krvarenja, imobilizacije
 • obavlja mjerenje tlaka, pulsa, oksimetrije, kapnometrije, temperature, snimanje EKG-a, pomaže liječniku kod zbrinjavanja pacijenata i provođenju terapije te obavlja i druge poslove po nalogu liječnika iz tima
 • prenosi pacijente
 • prati i nadzire pacijenta za vrijeme prijevoza do odgovarajuće zdravstvene ustanove 
 • vodi brigu i odgovoran je za medicinsku opremu, vodi detaljan pregled medicinske opreme i vozila kod preuzimanja smjene te ispunjava primopredajni obrazac 
 • vodi brigu o dostatnosti sanitetskog materijala i kisika u vozilu hitne medicinske službe
 • vodi brigu o dostatnosti sanitetskog materijala i lijekova u torbi za reanimaciju
 • brine se za održavanje čistoće i ispravnosti medicinske opreme i uređaja
 • ukazuje na nepravilnosti rada sustava veza
 • vrši naplatu usluge i ispostavlja račun neosiguranim osobama
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke u skladu s Etičkim kodeksom medicinskih sestara
 • obavlja i druge poslove iz struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • U Timu 2 obavlja sljedeće poslove:
 • organizira rad u timu 2 hitne medicinske pomoći i rukovodi timom,
 • pregledava pacijente na terenu ili u prostorima za reanimaciju/ambulanti
 • određuje težinu kliničkog stanja i način hitnog zbrinjavanja
 • prenosi pacijente 
 • ispunjava dokumentacijski list hitnog slučaja
 • vodi brigu i odgovoran je za medicinsku opremu, vodi detaljan pregled medicinske opreme i vozila kod preuzimanja smjene te ispunjava primopredajni obrazac
 • vodi brigu o dostatnosti sanitetskog materijala i kisika u vozilu hitne medicinske službe 
 • vodi brigu o dostatnosti sanitetskog materijala u torbi za reanimaciju
 • vodi brigu o dostatnosti lijekova u liječničkoj torbi za pripravnost
 • brine se za održavanje čistoće i ispravnosti medicinske opreme i uređaja
 • uredno vodi medicinsku dokumentaciju, u skladu s propisima, na propisanim obrascima i u e aplikaciji
 • ukazuje na nepravilnosti rada sustava veze
 • vrši naplatu usluge i izdaje račun neosiguranim osobama
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke u skladu s Etičkim kodeksom medicinskih sestara
 • obavlja i druge poslove iz struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • U MPDJ obavlja sljedeće poslove:
 • obavlja prijem poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva
 • prema potrebi upućuje medicinski tim na intervenciju
 • pozivatelju daje savjete za određena stanja odnosno simptome prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva
 • daje pozivatelju upute o pružanju prve pomoći do stizanja interventnog tima
 • koordinira rad medicinskih timova na terenu, prati raspored timova na GPS sustavu
 • obavještava bolnički hitni prijem o dolasku hitnog pacijenta
 • surađuje s policijom, vatrogascima i drugim odgovarajućim službama radi potrebe zbrinjavanja pacijenata
 • u svom radu postupa prema propisanom protokolu i vodi propisanu evidenciju u obrascima i putem e aplikacije
 • ne udaljava se iz prostorije MPDJ bez osigurane zamjene osim u opravdanim situacijama
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke u skladu s Etičkim kodeksom medicinskih sestara
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • obavlja  i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja

Potrebna stručna sprema:

 • završen stručni studij sestrinstva (stručni prvostupnik sestrinstva/viša med. sestra/teh.) za rad u Timu 1, Timu 2 ili u MPDJ,

Posebni uvjeti:

 • odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca),
 • za rad u MPDJ najmanje  4 godina radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine i završenu edukaciju prema edukacijskom programu za dispečere Medicinske prijavno dojavne jedinice
 • poznavanje rada na PC-u,
 • vozačka dozvola B kategorije 

Probni rad: 1 mjesec

Članak 20.

Medicinska sestra/medicinski tehničar

Medicinska sestra/medicinski tehničar radi u Timu 1, Timu 2 ili u MPDJ, ovisno o rasporedu, a obavlja sljedeće poslove:

 • U Timu 1 obavlja sljedeće poslove:
 • pruža zajedno s liječnikom mjere hitne medicinske skrbi oboljelim i ozlijeđenim osobama prema pravilima struke, na terenu i u prostoru za reanimaciju/ambulanti 
 • sudjeluje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih i terapijskih postupaka, 
 • sudjeluje u postupcima reanimacije, aplikacije ordinirane terapije, zaustavljanja krvarenja, imobilizacije
 • obavlja mjerenje tlaka, pulsa, oksimetrije, kapnometrije, temperature, snimanje EKG-a, pomaže liječniku kod zbrinjavanja pacijenata i provođenju terapije te obavlja i druge poslove po nalogu liječnika iz tima
 • prenosi pacijente 
 • vodi brigu i odgovoran je za medicinsku opremu, vodi detaljan pregled medicinske opreme i vozila kod preuzimanja smjene te ispunjava primopredajni obrazac 
 • vodi brigu o dostatnosti sanitetskog materijala i kisika u vozilu hitne medicinske službe
 • vodi brigu o dostatnosti sanitetskog materijala i lijekova u torbi za reanimaciju
 • brine se za održavanje čistoće i ispravnosti medicinske opreme i uređaja
 • ukazuje na nepravilnosti rada sustava veza
 • vrši naplatu usluge i ispostavlja račun neosiguranim osobama
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke u skladu s Etičkim kodeksom medicinskih sestara
 • obavlja i druge poslove iz struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • U Timu 2 obavlja sljedeće poslove:
 • organizira rad u Timu 2 hitne medicinske pomoći i rukovodi timom,
 • obavlja poslove vozača u Timu 2 i sudjeluje u radu tima po nalogu voditelja tima
 • pregledava pacijente na terenu ili u prostorima za reanimaciju/ambulanti
 • određuje težinu kliničkog stanja i način hitnog zbrinjavanja
 • prenosi pacijente 
 • ispunjava dokumentacijski list hitnog slučaja
 • vodi brigu i odgovoran je za medicinsku opremu, vodi detaljan pregled medicinske opreme i vozila kod preuzimanja smjene te ispunjava primopredajni obrazac
 • vodi brigu o dostatnosti sanitetskog materijala i kisika u vozilu hitne medicinske službe 
 • vodi brigu o dostatnosti sanitetskog materijala u torbi za reanimaciju
 • vodi brigu o dostatnosti lijekova u liječničkoj torbi za pripravnost
 • brine se za održavanje čistoće i ispravnosti medicinske opreme i uređaja
 • uredno vodi medicinsku dokumentaciju, u skladu s propisima, na propisanim obrascima i u e aplikaciji
 • ukazuje na nepravilnosti rada sustava veze 
 • vrši naplatu usluge i izdaje račun neosiguranim osobama
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke u skladu s Etičkim kodeksom medicinskih sestara
 • obavlja i druge poslove iz struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • U MPDJ obavlja sljedeće poslove:
 • obavlja prijem poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva
 • prema potrebi upućuje medicinski tim na intervenciju
 • pozivatelju daje savjete za određena stanja odnosno simptome prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva
 • daje pozivatelju upute o pružanju prve pomoći do stizanja interventnog tima
 • koordinira rad medicinskih timova na terenu, prati raspored timova na GPS sustavu
 • obavještava bolnički hitni prijem o dolasku hitnog pacijenta
 • surađuje s policijom, vatrogascima i drugim odgovarajućim službama radi potrebe zbrinjavanja pacijenata
 • u svom radu postupa prema propisanom protokolu i vodi propisanu evidenciju u obrascima i putem e aplikacije
 • ne udaljava se iz prostorije MPDJ bez osigurane zamjene osim u opravdanim situacijama
 • profesionalno se ponaša poštujući propise i pravila struke u skladu s Etičkim kodeksom medicinskih sestara
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • obavlja  i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja

Potrebna stručna sprema:

 • srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre (medicinska sestra) za rad u Timu 1, Timu 2 ili u MPDJ,

Posebni uvjeti:

 • odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca),
 • za rad u MPDJ najmanje  6 godina radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine i završenu edukaciju prema edukacijskom programu za dispečere Medicinske prijavno dojavne jedinice
 • poznavanje rada na PC-u,
 • vozačka dozvola B kategorije 

Probni rad: 1 mjesec

Članak 21.

Vozač

Vozač obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja poslove vozača u Timu 1 hitne medicinske službe i sudjeluje u radu tima po nalogu voditelja tima
 • prenosi pacijente
 • ispunjava putni radni list te isti pravovremeno i uredno predaje ovlaštenoj osobi,
 • opskrbljuje vozila gorivom i brine o utrošku i količini goriva u vozilu
 • brine o čistoći vozila
 • prijavljuje sve štete i kvarove koji su se dogodili u vozilu za vrijeme obavljanja službe
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju

Potrebna stručna sprema: 

 • srednjoškolsko obrazovanje prometnog usmjerenja (KV/ KV SSS)

Posebni uvjeti: 

 • vozačka dozvola C kategorije

Potrebno radno iskustvo u struci: 1 godina na poslovima vozača C kategorije

Probni rad: 1 mjesec

Članak 22.

Savjetnik za ekonomske poslove

Savjetnik za ekonomske poslove obavlja sljedeće poslove:

 • organizira i osigurava nesmetano obavljanje financijsko računovodstvenih poslova u skladu sa važećim zakonskim propisima iz domene računovodstva, proračunskog računovodstva i poreza,
 • ustrojava zakonom propisane poslovne knjige, osnovne i pomoćne knjige te knjige propisane zakonom o porezu na dodanu vrijednost,
 • izrađuje  nacrte godišnjeg, polugodišnjeg, tromjesečne i mjesečne financijske planove po izvorima financiranja prema zakonskim propisima i uputama nadležnog proračuna te suglasnost ravnatelja ili Upravnog vijeća Zavoda,
 • izrađuje izvještaje, analize i izvršenja plana godišnje, polugodišnje, tromjesečne i mjesečne te izvješća za potrebe preraspodjele i izmjene i dopune plana u dogovoru s nadležnim proračunom koji financira djelatnost,
 • predlaže mjere za učinkovitije poslovanje pridržavajući se plana pri trošenju sredstava odnosno i nastoji spriječiti odstupanje od plana kada je to moguće s obzirom na okolnosti,
 • sudjeluje u izradi planova razvoja Zavoda u okviru svog djelokruga rada,
 • izrađuje propisana eksterna izvješća godišnja, polugodišnja i tromjesečna te iste dostavlja FINI, Državnoj reviziji  i nadležnom proračunu,
 • izrađuje interna izvješća prema zahtjevima ravnatelja, tijela upravljanja i rukovođenja Zavodom,
 • izlaže i prezentira tijelima ustanove, financijsko poslovanje ustanove,  propisana financijska izvješća i  interne  mjesečna izvještaje o poslovanju ustanove,  
 • po potrebi i pozivu prisustvuje radu Upravnog vijeća, 
 • prati propise iz javne nabave i po potrebi sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave vezano uz svoj djelokrug rada, u suradnji sa odgovarajućim službama,
 • prati pravilnu primjenu propisa vezanih za investicije i nabavke roba i usluga koje ne podliježu Zakonu o javnoj nabavi,
 • organizira i osigurava pravovremeno fakturiranje usluga, kontrolira proces te po potrebi poduzima mjere za naplatu potraživanja,
 • kontrolira obračun plaća u odnosu na važeću zakonsku regulativu koja se tiče dohotka od nesamostalnog rada te pravovremeno poduzima radnje za izradu naloga za isplatu plaća uz odobrenje ravnatelja,
 • vrši kontrolu financijskog knjigovodstva, blagajničkog poslovanja (kunskog i deviznog), robno – materijalnog poslovanja i ulaznih računa,
 • prati kretanje novčanih sredstava i kontrolira namjensko korištenje,
 • sudjeluje  u izradi  kalkulacije cijena svih usluga koje pruža Zavod,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću.

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij ekonomije (mag.ekonomije/dipl. ekonomist)

Posebni uvjeti:

 • poznavanje rada na PC-u,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Potrebno radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima: 5 godina.

Probni rad: 3 mjeseca

Članak 23.

Glavni financijski knjigovođa

Glavni financijski knjigovođa obavlja sljedeće poslove:

 • vodi glavnu knjigu na temelju zakonskih propisa za proračunsko računovodstvo,
 • otvara poslovne knjige za tekuću godinu i zaključuje iste na kraju godine,
 • sređuje, kontrolira i kontira knjigovodstvenu dokumentaciju na odgovarajuće račune glavne knjige prema računskom planu Zavoda i knjiži poslovne promjene na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava,
 • ispostavlja naloge za knjiženje radi upisivanja poslovnih promjena u odgovarajuće poslovne knjige
 • usklađuje stanja po kontima glavne knjige s odgovarajućim analitičkim evidencijama i obavlja odgovarajuća usklađenja, odnosno ispravke,
 • usklađuje knjigovodstvena stanja sa sredstvima na žiro računu,
 • prima i razvrstava ulazne račune te priprema i ovjerava pripremljene naloge za plaćanja,
 • prati izvršenja planova prema svim proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja i o tome obavještava neposrednog rukovoditelja i ravnatelja,
 • sudjeluje u izradi godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih i mjesečnih financijskih planova prema svim proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja, sukladno zakonskim propisima i uputama nadležnog upravnog odjela,
 • sudjeluje u izradi izvještaja, analiza i izvršenja godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih i mjesečnih planova prema svim proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja te u izradi izmjena i dopuna plana,
 • sudjeluje u izradi periodičnih obračuna i zaključnog računa,
 • prati propise u okviru svog djelokruga rada,
 • predlaže promjene i dopune analitičkog kontnog plana,
 • pohranjuje dnevnike i financijske kartice
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi sa djelatnošću,
 • pohranjuje dokumentaciju sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij ekonomije (mag.ekonomije/dipl.ekonomist)

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u

Potrebno radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima: 3 godina

Probni rad: 3 mjeseca

Članak 24.

Viši računovodstveni referent

Viši računovodstveni referent obavlja sljedeće poslove:

 • prima, kontrolira i razvrstava dokumentaciju koja je temelj za fakturiranje medicinskih usluga  prema HZZO i  dokumentaciju ostalih poslovnih događaja koji predstavljaju vlastiti prihod Zavoda,
 • izrađuje i otprema izlazne fakture, za HZZO  temeljem ugovora kao  i prema ostalim pravnim  i  fizičkim osobama, te vodi knjigu izlaznih računa,
 • izrađuje  i otprema  fakture  prema fizičkim osobama,  tuzemnim i inozemnim, te brine  o pravovremenoj pribavi neophodnih  podataka potrebnih za  ispostavljanje  bezgotovinskih računa,
 • evidentira i unosi  izrađene izlazne račune u poslovne knjige i knjigovodstvene evidencije,
 • koordinira pripremu podataka vezanu uz fakturiranje medicinskih usluga po ispostavama, kontrolira unos istih te provodi edukaciju i podršku za izradu pripremne podloge za fakturiranje,
 • vodi  evidenciju potraživanja od kupaca, povezuje  izlazne račune s primljenim uplatama,  te  usklađuje stanja kartica s poslovnim partnerima,
 • nadzire bezgotovinsku naplatu potraživanja od fizičkih osoba, tuzemnih i inozemnih, i poduzima radnje za  pravovremenu naplatu istih,
 • priprema dokumentaciju za potrebe ovrhe i postupaka vezano uz utuženja i  naplatu spornih  potraživanja,
 • vodi poslovnu korespondenciju u svezi s izradom, preknjiženjem, odobrenjima i storniranjima faktura,
 • odlaže u pismohranu dokumentaciju vezanu uz izlazne fakture,
 • izrađuje i daje mjesečna izvješća ravnatelju, neposrednom rukovoditelju i glavnom financijskom knjigovođi,
 • vodi evidenciju gotovinskih izlaznih računa, po potrebi  izdaje i kontrolira blokove gotovinskih računa,
 • kontrolira i prati  naplatu  gotovinskih računa,  kontrolira pologe u dnevno noćni trezor  i  prati naplatu putem EFT-Pos uređaja, 
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću.

Potrebna stručna sprema: preddiplomski sveučilišni studij ekonomije (prvostupnik ekonomije/ekonomist).

Posebni uvjeti:

 • poznavanje rada na PC-u.

Potrebno radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima: 2 godine.

Probni rad: 3 mjeseca

Članak 25.

Viši stručni referent za plan nabavu i analizu

Viši stručni referent za plan nabavu i analizu obavlja sljedeće poslove:

 • prati zakonske i druge propise koji se odnose na provođenje postupaka javne nabave i nabave,
 • izrađuje plan nabave Zavoda, prema uputama neposrednog  rukovoditelja i ravnatelja, isti unosi i  u EOJN,  te prati  pravovremenost izvršenja planiranih nabava,
 • obavlja poslove pripreme i provedbe postupaka javne nabave, a po potrebi i postupaka jednostavne nabave,
 • operativno provodi postupke javne nabave: izrađuje dokumentaciju potrebnu za pokretanje i tijek postupaka javne nabave te istu objavljuje sukladno zakonskim propisima u Elektroničkom  oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Službenom listu Europske unije,
 • odgovara na upite u svezi dokumentacije za javnu nabavu,
 • sudjeluje u postupku otvaranja ponuda, pregleda i analize ponuda, izrade prijedloga odabira najpovoljnije ponude ili poništenja postupka, prijedloga ugovora,
 • daje prijedlog očitovanja na žalbe u postupcima javne nabave,
 • izrađuje i ažurira registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te druge propisane evidencije u svezi s javnom nabavom, objavljuje  registar ugovora  o javnoj nabavi u EOJN,
 • izrađuje i ažurira registar ugovora o jednostavnoj  nabavi i te druge propisane evidencije u svezi s jednostavnom  nabavom, unosi registar ugovora  jednostavne nabave  u EOJN,
 • obavlja i ostale poslove iz područja javne nabave ustanove te prati izvršenje sklopljenih ugovora,
 • arhivira dokumentaciju postupaka javne nabave u skladu sa zakonom,
 • prati projekte i natječaje kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti iz djelokruga rada ustanove, surađuje u njihovoj pripremi i implementaciji i realizaciji te izrađuje potrebna izvješća,
 • prati natječaje, predlaže i izrađuje dokumentaciju za apliciranje projekata financiranih iz Europskih fondova, 
 • sređuje i obrađuje dokumentaciju  vezanu na programa Specijalizacije doktora  hitne medicine financiranih iz europskog socijalnog programa putem HZZ i MZ, te specijalizacija iz hitne medicine  financiranih iz ostalih izvora,
 • prati izvršenje programa Specijalizacija doktora hitne medicine po svakom specijalizantu prema vrstama rashoda i izvorima sredstava,
 • sudjeluje u  pripremi  dokumentacije  potrebne za izradu zahtjeva za  naknadu sredstava  vezano za program Specijalizaciju doktora iz hitne medicine,
 • izrađuje  godišnje, polugodišnje, tromjesečne  i mjesečne  financijske planove  prema svim proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja, sukladno nacrtu plana i uputama neposrednog rukovoditelja,
 • preuzima obrađene ulazne račune, vrši ispomoć u kontiranju i knjiženju istih po dobavljačima, vrstama troškova, programima i izvorima te priprema  naloge za plaćanja,
 • po ispostavljenim nalozima za knjiženje upisuje poslovne promjene u odgovarajuće  poslovne knjige,
 • po potrebi knjiži izvatke žiro računa, te povezuje plaćanje s računima,
 • obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla u okviru svoje stručne spreme i nalogu rukovoditelja službe,
 • za svoj rad odgovoran je rukovoditelju službe i ravnatelju.

Potrebna stručna sprema:  diplomski sveučilišni studij ekonomije (mag.ekonomije/ dipl.ekonomist).

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u
 • položen specijalistički ispit iz područja javne nabave (certifikat)

Potrebno radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima: 3 godine.

Probni rad: 3 mjeseca.

Članak 26.

Računovodstveni referent obračuna plaća i naknada

Računovodstveni referent obračuna plaća i naknada obavlja sljedeće poslove:

 • vrši obračun plaća i ostalih naknada radnika,
 • na osnovu evidencije prisutnosti na radu unosi i obračunava plaću, pridržavajući se važećih propisa vezano uz porez na dohodak, doprinose i kolektivne ugovore,
 • prati sve promjene propisa u svezi poreza na dohodak, doprinosa i prava iz kolektivnih ugovora koji se odnose na plaće i naknade te kontrolira pravilnu primjenu istih,
 • temeljem ovjerenih evidencijskih lista vrši unos i obračun plaće, izrađuje isplatne liste i propisane obrasce za doprinose i poreze i priprema platne naloge za banke, doprinose i poreze,
 • obračunava doznake za bolovanje ( na teret Zavoda ili na teret HZZO-a), unosi satnice za godišnje odmore, kao i za kadrovske promjene i sve ostale oblike rada propisane evidencijama rada za tekući mjesec,
 • vodi evidenciju administrativnih zabrana i obustava,
 • obračunava i isplaćuje naknade koje proizlaze iz propisa i kolektivnih ugovora
 • obračunava dohodak koji ne spada pod dohodak o nesamostalnom radu (ugovori o djelu i slično)
 • sastavlja propisana izvješća za doprinose, poreze i statistiku u vezi plaća radnika i drugih naknada radnicima, kao i isplatu na osnovu ugovora o djelu
 • izrađuje i izdaje potrebna rješenja i potvrde radnicima u svezi plaća
 • odlaže dokumentaciju o obračunatim i isplaćenim dohocima u trajnu pismohranu,
 • obračunava putne naloge i ostale izdatke vezano za poslovanje Zavoda te vrši isplatu po ovjerenim dokumentima
 • vodi blagajničko poslovanje (kunsko i devizno)
 • podiže gotovinu sa žiro računa banke za potrebe blagajničkog poslovanja, a iznos u odnosu na blagajnički maksimum uplaćuje na žiro račun Zavoda
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću

Potrebna stručna sprema: srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja (ekonomist/ekonomski tehničar)

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u.

Potrebno radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima vezanim uz obračun plaća: 1 godina

Probni rad: 1 mjesec

Članak 27.

Računovodstveni referent

Računovodstveni referent obavlja sljedeće poslove:

 • sudjeluje u unosu evidencije i obračunu plaća i ostalih naknada radnika,
 • sudjeluje u obračunavanju dohotka koji ne spada pod dohodak od nesamostalnog rada (ugovori o djelu i slično),
 • vodi evidenciju gotovinskih izlaznih računa, izdaje i kontrolira blokove gotovinskih računa,
 • kontrolira i prati naplatu  gotovinskih računa, kontrolira pologe u dnevno noćni trezor i  prati naplatu putem EFT-Pos uređaja, 
 • vodi blagajničko poslovanje (kunsko i devizno), 
 • zaprima gotovinu u blagajnu, vrši gotovinske isplate i izrađuje prateće uplatnice i  isplatnice, 
 • vodi blagajnički dnevnik, kod promjene stanja utvrđuje saldo i predaje Glavnom financijskom knjigovođi na knjiženje,
 • obračunava putne naloge i ostale izdatke vezano na poslovanje Zavoda te vrši isplatu po ovjerenim dokumentima,
 • podiže gotovinu sa žiro računa banke za potrebe blagajničkog poslovanja, a iznos u odnosu na blagajnički maksimum uplaćuje  na žiro račun Zavoda,
 • sudjeluje u izradi  izlaznih faktura, prema  pravnim osobama i građanima, 
 • evidentira i unosi  izrađene izlazne račune u poslovne knjige i knjigovodstvene evidencije,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću.

Potrebna stručna sprema: srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja (ekonomist/ekonomski tehničar  SSS).

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u.

Potrebno radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima vezanim uz obračun plaća: 1  godina.

Probni rad: 1 mjesec

Članak 28.

Referent nabave

Referent nabave obavlja sljedeće poslove:

 • sudjeluje u izradi prijedloga plana nabave, te prati  pravovremenost izvršenje planiranih nabava,
 • obavlja sve poslove vezane uz provođenje postupaka  nabava koje se svrstavaju u  jednostavne  nabave,
 • izrađuje svu potrebnu natječajnu dokumentaciju vezanu za jednostavne nabave, zapisnike, potrebne evidencije i analize za pripremu odluka o nabavi te izvješća o provedenoj jednostavnoj nabavi,
 • arhivira dokumentaciju postupaka jednostavne nabave  u skladu sa zakonom,
 • po potrebi provodi, i sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave, izrađuje svu potrebnu natječajnu dokumentaciju, zapisnike, potrebne evidencije i analize za pripremu odluka o nabavi te izvješća o provedenoj nabavi,
 • prikuplja i evidentira zahtjeve za potrebe u materijalu (medicinskog i nemedicinskog), izrađuje interne narudžbe za nabavku osnovnih sredstava, sitnog inventara,  kancelarijskog pribora i sl.,
 • na temelju prikupljenih  internih  narudžbenica  za  nabavku lijekova,  sanitetskog potrošnog materijala, osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog pribora, formira skupnu narudžbu za dobavljača, ispunjenu na zakonom predviđen način te dostavlja ravnatelju na potpis,
 • prima i kontrolira dostavljenu robu od dobavljača,
 • na osnovu zahtjevnica – izdatnica organizira i koordinira otpremu trebovanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog pribora u ispostave, 
 • vodi analitičku evidenciju lijekova i sanitetskog potrošnog materijala, njihovu narudžbu i zaprimanje, 
 • vrši materijalno knjiženje, zaduživanje i razduživanje lijekova, sanitetskog potrošnog materijala te usklađuje stanja materijalnog knjigovodstva s financijskim knjigovodstvom,
 • vodi analitičku evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara, po grupama i  vrijednostima osnovnih sredstava,
 • priprema godišnje popisne liste za osnovna sredstva i sitni inventar,
 • vrši obradu godišnje inventure osnovnih sredstava i sitnog inventara, usklađuje stanje  u evidenciji osnovnih sredstava sa  stanjem iskazanim u popisnim listama,
 • daje odgovarajuće informacije i upute komisijama za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću.

Potrebna stručna sprema: srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja (ekonomist/ekonomski tehničar). 

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u
 • položen specijalistički ispit iz područja javne nabave (certifikat)

Potrebno radno iskustvo na poslovima nabave: 1 godina.

Probni rad: 1 mjesec

Članak 29.

Računovodstveni referent za fakturiranje

Računovodstveni referent za fakturiranje obavlja sljedeće poslove:

 • prima, kontrolira i razvrstava dokumentaciju koja je temelj za fakturiranje medicinskih usluga  prema HZZO i  dokumentaciju ostalih poslovnih događaja koji predstavljaju vlastiti prihod Zavoda,
 • izrađuje i otprema izlazne fakture,  za HZZO temeljem ugovora i prema ostalim pravnim  i  fizičkim osobama, te vodi knjigu izlaznih računa,
 • izrađuje  i otprema  fakture  prema fizičkim osobama,  tuzemnim i inozemnim, te brine  o pravovremenoj pribavi neophodnim podataka potrebnih za  ispostavljanje bezgotovinskih   računa, 
 • evidentira i unosi izrađene izlazne račune u poslovne knjige i knjigovodstvene evidencije
 • nadzire bezgotovinsku  naplatu potraživanja po računima  fizičkih osoba, tuzemnih i inozemnih, i poduzima radnje za  pravovremenu naplatu istih,
 • priprema dokumentaciju za potrebe ovrhe i postupaka vezano uz utuženja i  naplatu spornih  potraživanja,
 • po potrebi vrši obračun prijeđene kilometraže vozila ustanove
 • po potrebi obrađuje račune za gorivo, sastavlja mjesečni izvještaj o potrošnji goriva po vozilima i prijeđenoj kilometraži prema putnim radnim listovima te izračunava prosječnu potrošnju goriva po vozilima,
 • po potrebi pomaže  pri vođenju analitičke evidencije dugotrajne imovine i  sitnog inventara  
 • pomaže kod godišnjeg  usklađuje stanja u evidenciji  dugotrajne imovine i sitnog inventara sa stanjem u popisnim listama,
 • pomaže komisijama za popis imovine,
 • po potrebi vrši otpremu (donošenje i odnošenje) poštanskih i drugih pošiljki, bankovnih izvoda, izvješća i drugih dokumenata uz vođenje odgovarajuće evidencije

Potrebna stručna sprema: srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog ili gimnazijskog usmjerenja

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u

Potrebno radno iskustvo: 1 godina.

Probni rad: 1 mjesec.

Članak 30.

Računovodstveni referent  – financijski knjigovođa

Računovodstveni referent-financijski knjigovođa obavlja sljedeće poslove:

 • preuzima obrađene ulazne račune, vrši ispomoć u kontiranju i knjiženju istih po dobavljačima, vrstama troškova, programima i izvorima te priprema naloge za plaćanja,
 • po ispostavljenim nalozima za knjiženje upisuje poslovne promjene u odgovarajuće  poslovne knjige,
 • po potrebi knjiži izvatke žiro računa, te povezuje plaćanje s računima,
 • vodi evidenciju o izvršenim plaćanjima i odobrenjima po dobavljačima, 
 • obavlja usklađenja stanja obveza iskazanih u poslovnim knjigama sa stanjem u poslovnim knjigama dobavljača, 
 • vrši obračun prijeđene kilometraže vozila ustanove,
 • vrši obračun utroška goriva po vozilima i sačinjava mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje rekapitulacije potrošnje  goriva,
 • vodi analitičku  evidenciju  za materijalno skladišno poslovanje voznog parka, izrađuje primke i izdatnice prilikom nabave i izdavanja rezervnih dijelova, kompletira ih s pripadajućom dokumentacijom i dostavlja na knjiženje, po potrebi i knjiži,      
 • vrši materijalno knjiženje, zaduživanje i razduživanje potrošnog materijala i rezervnih dijelova za vozila,
 • vodi evidenciju dokumentacije i polica osiguranja vozila i opreme, 
 • po potrebi vrši otpremu (donošenje i odnošenje) poštanskih i drugih pošiljki, bankovnih izvoda, izvješća i drugih dokumenata uz vođenje odgovarajuće evidencije,
 • sudjeluje u poslovima vezano na osnovna sredstva i sitan inventar  vođenju  analitičku evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara, po grupama i  vrijednostima osnovnih sredstava,
 • sudjeluje u pripremi godišnje popisne liste za osnovna sredstva i sitni inventar,
 • sudjeluje u obradi godišnje inventure osnovnih sredstava i sitnog inventara, usklađuje stanje  u evidenciji osnovnih sredstava sa  stanjem iskazanim u popisnim listama,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću.

Potrebna stručna sprema: srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja (ekonomist/ekonomski tehničar). 

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u

Potrebno radno iskustvo na knjigovodstvenim poslovima: 1 godina.

Probni rad: 1 mjesec.

Članak 31.

Savjetnik za pravne poslove

Savjetnik za pravne poslove obavlja sljedeće poslove:

 • vodi cjelokupne opće i kadrovske poslove Zavoda
 • obavlja sve poslove kod zasnivanja ili prestanka radnog odnosa radnika, vodi kadrovsku evidenciju
 • izrađuje rješenja i vodi evidenciju godišnjih odmora radnika, vodi matičnu knjigu radnika,
 • prati propise iz područja javne nabave i sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave vezano uz svoj djelokrug rada, u suradnji sa odgovarajućim službama,
 • vodi prepisku za ravnatelja, daje informacije i obavijesti strankama,
 • vodi i izrađuje zapisnike i akte sa sjednica Upravnog vijeća Zavoda,
 • sređuje i čuva dokumentaciju iz područja rada ravnatelja i Zavoda, piše i dostavlja pozive i materijal za sjednice, vodi zapisnike,
 • prati promjene u zakonodavstvu i propisima, izrađuje ugovore, odluke i druge akte,
 • kontrolira evidencije prisustvovanja radnika na poslu,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi sa djelatnošću

Potrebna stručna sprema: diplomirani sveučilišni studij pravnog usmjerenja (mag.pravne struke/dipl.pravnik)

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u

Probni rad: 3 mjeseca

Potrebno radno iskustvo u struci: 3 godine

Članak 32.

Viši stručni referent za zaštitu osobnih podataka

Viši stručni referent za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće poslove:

 • prati i analizira zakonske i druge propise iz područja zaštite podataka te brine o pravilnoj primjeni istih u poslovanju Zavoda
 • izrađuje interne akte koji se odnose na zaštitu osobnih podataka
 • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja dokumentacije u skladu s propisima iz područja zaštite podataka
 • kontrolira rad na svim ugovorima i drugim pravnim poslovima koje sklapa Zavod, a koji imaju utjecaja na zaštitu osobnih podataka ili se tiču obrade osobnih podataka
 • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i prati njezino izvršavanje
 • vodi uredsko poslovanje zaduženih predmeta
 • izrađuje dopise, očitovanja i izvješća iz područja zaštite podataka
 • prati i rješava slučajeve kršenja zaštite osobnih podataka
 • vrši nadzor nad pohranom podataka sukladno važećim pozitivnim propisima
 • osmišljava i provodi procjenu rizika zaštite podataka
 • sudjeluje u savjetovanju i edukaciji zaposlenika o zaštiti osobnih podataka
 • surađuje s nadzornim tijelom
 • izrađuje interna izvješća prema zahtjevima ravnatelja, tijela upravljanja i rukovođenja Zavodom
 • sudjeluje u obavljanju svih općih i kadrovskih poslova Zavoda
 • po potrebi, obavlja poslove kod zasnivanja i prestanka radnog odnosa, izrađuje rješenja, potvrde, ugovore
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (dipl. pravnik/magistar prava).

Posebni uvjeti: 

 • poznavanje rada na PC-u

Probni rad: 3 mjeseca

Potrebno radno iskustvo u struci: 3 godine

Članak 33.

Stručnjak za zaštitu na radu

Stručnjak za zaštitu na radu obavlja sljedeće poslove:

 • pruža stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima te radnicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša 
 • vodi svu dokumentaciju i evidencije određene zakonima i drugim propisima iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 • provodi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara,
 • potiče poslodavca i njegove ovlaštenike da nadležne službe poslodavca otklanjaju utvrđene nedostatke iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,
 • sudjeluje u osposobljavanju iz područja zaštite na radu i zaštite od požara te o tome vodi propisane evidencije,
 • sudjeluje u radu odbora za zaštitu na radu kod poslodavca,
 • predlaže poslodavcu, njegovim ovlaštenicima, odnosno odboru zaštite na radu mjere za poboljšanje stanja iz područja zaštite na radu
 • surađuje sa specijalistima medicine rada prilikom utvrđivanja zdravstvene sposobnosti radnika,
 • surađuje s tijelima inspekcije rada, s nadležnim službama zaštite zdravlja na radu, te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara,
 • surađuje sa stručnim službama poslodavca, prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave strojeva i uređaja te osobnih zaštitnih sredstava,
 • prati i raščlanjuje podatke u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te izrađuje odgovarajuća izvješća za potrebe poslodavca,
 • sudjeluje u izradi općih akata iz područja zaštite na radu i zaštite od požara,
 • sudjeluje pri planiranju i nabavi zaštitne i radne odjeće i obuće,
 • nadzire provedbu propisa o gospodarenju otpadom,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću

Potrebna stručna sprema: diplomski sveučilišni studij zaštite na radu, tehničkog ili drugog usmjerenja koje odgovara djelatnosti Zavoda ili preddiplomski sveučilišni studij zaštite na radu, tehničkog ili drugog usmjerenja koje odgovara djelatnosti Zavoda

Posebni uvjeti:

 • položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio)
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na PC-u

Probni rad: 2 mjeseca 

Članak 34.

Upravni referent

Upravni referent obavlja sljedeće poslove:

 • vodi poslove tajništva Zavoda,
 • preuzima ulaznu poštu, razvrstava poštu, upisuje u djelovodnik, signira, daje ravnatelju na pregled i potpis,
 • preuzima izlaznu poštu i predaje na naznačenu adresu,
 • zaprima određeni spis i otprema prema uputama ravnatelja, vodi urudžbeni zapisnik i zaprima prispjelu poštu,
 • piše i dostavlja pozive za sjednice Upravnog vijeća i drugih tijela u Zavodu 
 • vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća Zavoda, a po potrebi i drugih sastanaka,
 • brine o čuvanju i spremanju dokumentacije u pismohranu, te uništavanju dokumentacije koju više ne treba čuvati u skladu s propisima 
 • vodi prepisku ravnatelja
 • daje informacije i obavijesti strankama,
 • vodi postupak za zaprimanje u radni odnos novih djelatnika (natječajna dokumentacija),
 • obavlja sve poslove kod zasnivanja i prestanka radnog odnosa radnika,
 • vodi matičnu knjigu radnika,
 • vodi dosje radnika sa neophodnom dokumentacijom
 • vrši prijave novozaposlenih radnika na HZMO i HZZO, popunjava propisane obrasce prijave odnosno odjave
 • pruža pomoć radnicima u ostvarivanju prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja,
 • piše potvrde i uvjerenja za radnike
 • vodi evidenciju korištenja godišnjih odmora i slobodnih dana te izdaje rješenja o godišnjem odmoru
 • vodi evidenciju o nagradama i naknadama radnika prema kolektivnim ugovorima,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću

Potrebna stručna sprema: srednjoškolsko obrazovanje

Posebni uvjeti:

 • poznavanje rada na PC-u

Potrebno radno iskustvo: 1. godina

Probni rad: 1 mjesec

Članak 35.

Administrativni referent

Administrativni referent obavlja sljedeće poslove:

 • prati propise iz djelokruga rada županijske riznice
 • priprema dokumentaciju i kontrolira ispravnost dokumentacije prije unosa u aplikaciju županijske riznice
 • unosi podatke o korisnicima i evidencijama u aplikaciju županijske riznice
 • vodi brigu o rokovima za podnošenje zahtjeva za plaćanje iz sustava županijske riznice
 • izrađuje dopise i vodi poslovnu korespondenciju vezano za aplikaciju županijske riznice
 • izrađuje i daje mjesečna izvješća neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • sudjeluje u postupku za zaprimanje u radni odnos novih djelatnika /natječajna dokumentacija/ i u poslovima kod zasnivanja i prestanka radnog odnosa radnika
 • preuzima izlaznu poštu i predaje na naznačenu adresu
 • po potrebi, preuzima ulaznu poštu, upisuje ju u djelovodnik, signira, razvrstava i daje ravnatelju na pregled i potpis 
 • pomaže u vođenju evidencije korištenja godišnjih odmora i slobodnih dana, nagrada i drugih naknada na koje radnici imaju pravo sukladno odredbama pozitivnih propisa
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • obavlja i druge poslove iz svoje struke sukladno nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja

Potrebna stručna sprema: srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja (ekonomist/upravni referent)

Posebni uvjeti.

 • poznavanje rada na PC-u

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Probni rad: 1 mjesec

Članak 36.

Automehaničar

Automehaničar obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja automehaničarske radove na vozilima u skladu s tehnikom opremljenosti radionice,
 • održava i brine o alatu i strojevima u radionici,
 • obavlja redovite tehničke preglede vozila,
 • vodi urednu evidenciju o održavanju vozila i aparata,
 • brine o vozilu i kontrolira ispravnost vozila
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja , a koji su u vezi s djelatnošću

Potrebna stručna sprema: srednjoškolsko obrazovanje prometnog ili tehničkog usmjerenja

Posebni uvjeti: 

 • vozačka dozvola B kategorije

Potrebno radno iskustvo: 1 godina

Probni rad: 1 mjesec

Članak 37.

Čistačica

Čistačica obavlja sljedeće poslove:

 • obavlja poslove čišćenja i održavanja higijene u sjedištu Zavoda, u zajedničkim prostorijama, kancelarijama i okolišu Zavoda (pranje i čišćenje podova, zidova, stakala, drvenine, namještaja i prikupljanje i odlaganje otpadaka),
 • kod obavljanja poslova čišćenja koristi sredstva za čišćenje i dezinfekciju prostora i materijala prema uputama neposrednog rukovoditelja,
 • poslove obavlja svakodnevno i periodično, prema nalogu neposrednog rukovoditelja,
 • materijalno je odgovorna za inventar i opremu s kojom u tijeku radnog procesa dolazi u dodir,
 • vodi brigu o radnoj odjeći (zaprimanje, raspoređivanje, izdavanje), 
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću

Potrebna stručna sprema: osnovna škola

Probni rad: 1 mjesec

Članak 38.

Zamjenik ravnatelja

Zamjenik ravnatelja obavlja sljedeće poslove:

 • zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti te za to vrijeme ima sva prava i obveze ravnatelja
 • obavlja rukovodeće poslove iz djelokruga rada ravnatelja koji su definirani Statutom Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, po nalogu ravnatelja
 • koordinira provedbu projekata Zavoda
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću i poslove koji su mu aktom o imenovanju stavljene u nadležnost
 • za svoj rad odgovoran je ravnatelju

Članak 39.

Pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite

Pomoćnik ravnatelja za kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite obavlja sljedeće poslove:

 • provodi aktivnosti vezane za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite
 • provodi aktivnosti vezane za uspostavu sustava sigurnosti pacijenta
 • procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima Zavoda
 • sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete
 • provodi aktivnosti vezane za pripreme za akreditacijski postupak
 • predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije zdravstvenog osoblja i građana
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Agencija) u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite
 • ispunjava obveze prema nadležnim tijelima u smislu pravovremenog podnošenja izvješća o radu iz djelokruga svojih poslova te dostave statističkih i drugih podataka 
 • sastavlja izvješća o utvrđenom sustavu kvalitete, predlaže mjere i određuje rokove za otklanjanje utvrđenih nedostataka
 • nadzire rad Povjerenstva za kvalitetu Zavoda, čiji je ujedno predsjednik
 • nadzire implementaciju zdravstvenih programa od Ministarstva zdravlja i HZZO-a
 • nadzire   postupak   prikupljanja   osobnih   podataka   o  pacijentu,  opis zdravstvenog stanja pacijenta i postavljanja dijagnoze, plan obrade pacijenta, tijek svih zahvata (dijagnostičkih i terapijskih), urednost vođenja dokumentacije, kartoteke i registra
 • nadzire izbor vrste i redoslijeda dijagnostičkih i terapijskih postupaka za određene dijagnoze, nadzire poštivanje načela racionalizacije, opravdanje primjene pojedinih dijagnostičkih, laboratorijskih i radioloških postupaka u odnosu na stručni algoritam i smjernice stručnih društava za liječenje pojedinih bolesti i stanja
 • nadzire odnos prema pacijentima te davanje podataka o pacijentima 
 • nadzire pritužbe pacijenata
 • nadzire sudjelovanje zdravstvenih radnika na znanstvenim skupovima, kongresima,
  simpozijima, stručnim sastancima
 • nadzire način praćenja i unapređivanja struke i suradnje sa drugim djelatnostima i
  drugim zdravstvenim radnicima
 • surađuje s fakultetima te sudjeluje u donošenju programa praktične nastave u svim službama koje nadzire
 • provodi nadzor nad uvjetima rada (oprema i prostor) u svim službama koje nadzire
 • nadzire opskrbljenost neophodnim lijekovima i sanitetskim materijalom
 • obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja, a koji su u vezi s djelatnošću.

Članak 40.

Glavna medicinska sestra/medicinski tehničar

Glavna medicinska sestra/medicinski tehničar obavlja sljedeće poslove:

 • rukovodi, organizira i nadzire rad med.sestara/med.tehničara 
 • izrađuje raspored rada med.sestara/med.tehničara te vodi evidenciju o prisutnosti na radu
 • utvrđuje radne zadatke med.sestara/med. tehničara u T1, T2 i MPDJ
 • nadzire poštivanje radnog vremena med.sestara/med.tehničara 
 • organizira i kontrolira dinamiku korištenja godišnjih odmora, bolovanja i ostalih plaćenih i neplaćenih izostanaka s posla med.sestara/med.tehničara 
 • kontrolira zakonitost rada i vodi stručni nadzor med.sestara/med.tehničara
 • organizira i sudjeluje u provedbi trajnog stručnog usavršavanja med.sestara/med.tehničara
 • unapređuje stručni rad i brine o stručnom usavršavanju med.sestara/med.tehničara
 • predlaže promjene i poboljšanja u organizaciji rada med.sestara /med.tehničara te sudjeluje u izboru kandidata
 • iskazuje potrebe za prijam u rad med.sestara/med.tehničara te sudjeluje u izboru kandidata
 • surađuje s drugim službama i javnim djelatnostima u svrhu poboljšanja i unapređivanja rada med.sestara/med.tehničara
 • sudjeluje u stručnom radu Zavoda
 • surađuje pri planiranju nabave sanitetskog materijala i lijekova te nadzire njihovu potrošnju
 • iskazuje potrebe za nabavkom sredstava za održavanje čistoće
 • vodi skladište lijekova i sanitetskog materijala
 • kontrolira održavanje higijene i čišćenja prostorija Zavoda i vozila hitne medicinske pomoći
 • surađuje pri planiranju nabave medicinske opreme i uređaja
 • vodi brigu o ispravnosti medicinskih uređaja i namještaja te o njihovoj pravovremenoj zaštiti i popravcima, u suradnji sa voditeljima ispostava
 • vodi brigu o redovitoj periodičnoj kontroli medicinskih uređaja
 • surađuje pri planiranju nabave zaštitne odjeće i obuće
 • obilazi ispostave Zavoda minimalno jednom mjesečno
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja te poslove koji su u aktom o imenovanju stavljene u nadležnost.

Članak 41.

Voditelj Odjela 

Voditelj Odjela obavlja sljedeće poslove:

 • organizira i koordinira radom Odjela
 • definira radne zadatke i organizira njihovo provođenje
 • skrbi o pravodobnom izvršavanju radnih zadataka, te plana i programa rada Zavoda, na razini Odjela
 • predlaže nove aktivnosti i mjere temeljem uočenih potreba,
 • podnosi izvješća 
 • prati zakonske propise koji se tiču djelatnosti Odjela
 • skrbi o provođenju unutarnjeg nadzora na razini Odjela,
 • obavlja i sve druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja te poslove koji su mu aktom o imenovanju stavljene u nadležnost.

Članak 42.

Voditelj Nastavno edukacijskog centra

Voditelj Nastavno edukacijskog centra obavlja sljedeće poslove:

 • prati propise koji se odnose na stručno usavršavanje i edukaciju zdravstvenih radnika te predlaže ravnatelju Zavoda potrebu provođenja edukacija i stručnog usavršavanja
 • izrađuje planove i programe za provođenje edukacija i stručnog usavršavanja 
 • organizira i provodi nastavnu djelatnost iz područja hitne medicinske pomoći
 • sudjeluje u nadzoru nad sudjelovanjem zdravstvenih radnika na znanstvenim skupovima, kongresima, simpozijima i stručnim sastancima te nadzoru načina praćenja i unapređivanja struke i suradnje s drugim djelatnostima
 • organizira i provodi edukaciju zaposlenika Zavoda i to liječnika, prvostupnika sestrinstva i medicinskih sestara/tehničara te vozača sanitetskog vozila sukladno propisanim planovima i programima 
 • organizira i provodi treninge za usavršavanje rada timova Zavoda
 • vodi brigu o nabavi potrebne opreme Nastavno edukacijskog centra
 • vodi brigu da prostor i oprema Nastavno edukacijskog centra udovoljavaju propisanim uvjetima
 • vodi poslovnu korespondenciju s tijelima i osobama vezano za organizaciju  i provođenje edukacija
 • surađuje s nadležnim ministarstvom i drugim tijelima u svrhu provođenja edukacija i stručnih usavršavanja
 • poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja dokumentacije iz djelokruga Nastavno edukacijskog centra
 • obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja te poslove koji su mu aktom o imenovanju stavljene u nadležnost
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju.

Članak 43.

Voditelj Medicinsko prijavno dojavne jedinice

Voditelj Medicinsko prijavno dojavne jedinice obavlja sljedeće poslove: 

 • rukovodi, organizira i nadzire rad liječnika, med.sestara/med.tehničara koji sukladno rasporedu radnog vremena poslove obavljaju u MPDJ
 • kontrolira zakonitost rada i vodi stručan nadzor nad radom MPDJ te je odgovoran za  cjelokupan rad MPDJ 
 • predlaže promjene i poboljšanja u organizaciji rada u MPDJ
 • obavlja i ostale poslove iz svoje struke sukladno nalogu neposrednog rukovoditelja i 

ravnatelja te poslove koji su mu aktom o imenovanju stavljene u nadležnost

 • za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju i ravnatelju.

Članak 44.

Voditelj ispostave

Voditelj ispostave obavlja sljedeće poslove:

 • organizira i koordinira rad ustrojbene jedinice,
 • skrbi o pravodobnom izvršavanju radnih zadataka, te plana i programa rada Zavoda, na razini ustrojbene jedinice,
 • predlaže nove aktivnosti temeljem uočenih potreba,
 • izrađuje raspored rada i podnosi izvješća,
 • vodi evidenciju i dokumentaciju,
 • skrbi o provođenju unutarnjeg nadzora na razini ustrojbene jedinice,
 • za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju i ravnatelju
 • obavlja i sve druge poslove koje mu je ravnatelj aktom o imenovanju stavio u nadležnost.

Članak 45.

Voditelj medicinskih sestara/medicinskih tehničara u sjedištu Rijeka

Voditelj medicinskih sestara/medicinskih tehničara u sjedištu Rijeka obavlja sljedeće poslove: 

 • rukovodi, organizira i nadzire rad medicinskih sestara/tehničara  u sjedištu u Rijeci
 • izrađuje raspored rada i vodi evidenciju prisutnosti na radu medicinskih sestara/tehničara u sjedištu u Rijeci
 • sudjeluje u organizaciji i kontroli dinamike korištenja godišnjih odmora, bolovanja i ostalih plaćenih i neplaćenih izostanaka s posla prvostupnika sestrinstva, medicinskih sestara/tehničara u sjedištu u Rijeci
 • sudjeluje u postupku nabave sanitetskog materijala i lijekova te nadzire njihovu potrošnju
 • iskazuje potrebu za nabavku sredstava za održavanje čistoće u sjedištu u Rijeci
 • sudjeluje u postupku nabave medicinske opreme te brine o ispravnosti i redovitoj periodičnoj kontroli medicinskih uređaja u sjedištu u Rijeci 
 • obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog rukovoditelja i ravnatelja te poslove koji su mu aktom o imenovanju stavljene u nadležnost
 • za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju i ravnatelju.
 1. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJA

Članak 46.

Rad i poslovanje Zavoda organizira i vodi ravnatelj sukladno Statutu Zavoda i zakonu.

Članak 47.

Raspored poslova i zadataka na ustrojbene jedinice vrši ravnatelj prema naravi posla.

Članak 48.

Radnici su dužni obavljati poslove i radne zadatke u skladu s pravilima struke, pravilima rada ustrojbene jedinice te odredbama ovoga Pravilnika i sklopljenih ugovora o radu te su za svoj rad odgovorni neposrednom rukovoditelju i ravnatelju Zavoda.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Usklađivanje unutarnjeg ustrojstva Zavoda s odredbama ovog Pravilnika i raspored radnika na radna mjesta provest će se u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 50.

Zatečenim radnicima koji danom početka primjene ovoga Pravilnika ne ispunjavaju propisane uvjete stručne spreme ili posebne uvjete stručne spreme ili posebne uvjete za poslove koje obavljaju, ravnatelj Zavoda obvezan je u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu ponuditi izmjenu ugovora o radu temeljem koje će radnik biti raspoređen na obavljanje drugih poslova za koje ispunjava propisane uvjete, ako takvih poslova ima.

Ako nema poslova na koje se radnike može rasporediti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, zatečeni radnici će obavljati poslove sukladno članku 48. ovog Pravilnika.

Članak 51.

Do završetka izobrazbe specijalista hitne medicine, poslove radnog mjesta „Doktor medicine specijalist“ za koje je uvjet specijalizacija iz hitne medicine, iznimno mogu obavljati i doktori medicine koji nisu specijalisti hitne medicine, ukoliko Zavod ne raspolaže dovoljnim brojem „doktora medicine specijalista“.

Do završetka specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara/medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći, poslove radnog mjesta „medicinske sestre/medicinskog tehničara specijalist“ za koje je uvjet specijalističko usavršavanje iz djelatnosti hitne medicinske pomoći, iznimno mogu obavljati i medicinske sestre/medicinski tehničari, ukoliko Zavod ne raspolaže dovoljnim brojem „medicinskih sestara/medicinskih tehničara specijalista“, a poslove radnog mjesta „medicinske sestre/medicinskog tehničara“ iznimno mogu obavljati i medicinske sestre/medicinski tehničari specijalisti.

Do završetka specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara/medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći, poslove radnog mjesta „medicinske sestre/medicinskog tehničara „ u timu 2, iznimno mogu obavljati i vozači sa propisanom edukacijom za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći, ukoliko Zavod ne raspolaže dovoljnim brojem „medicinskih sestara/medicinskih tehničara specijalista.“

Članak 52.

Članovi timova hitne medicinske pomoći dužni su se stručno usavršavati sukladno propisima iz područja stručnog usavršavanja radnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj pomoći, a po nalogu i prema rasporedu kojeg utvrđuje ravnatelj Zavoda.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od dana 31. listopada 2011., Broj: 02-I-214/1-11, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od dana 24. rujna 2012., Broj: 02-I-18/36-12 i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (pročišćeni tekst) od dana 27. prosinca 2012., Broj: 02-I-18/47-12.

Članak 54.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda, po dobivenoj suglasnosti osnivača.

U Rijeci, dana 26.02.2019.g.

Broj: ___________________

Predsjednik Upravnog vijeća
Viktor Ivaniš, dr.med.

Na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, Broj: 02-I-20/33-14 od 28. srpnja 2014. godine Osnivač je dao suglasnost odlukom KLASA: 022-04/14-01/31, UR.BROJ:2170/1-01-01/6-14-10 od dana 01.09.2014.godine, objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda dana 05.09.2014. godine, a stupio je na snagu dana 13.09.2014. godine.

Na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Broj: 02-I-18/23-15 od 11. lipnja 2015. godine Osnivač je dao suglasnost odlukom KLASA: 022-04/15-01/24, UR.BROJ: 2170/1-01/01/6-15-59 od dana 29. lipnja 2015. godine, objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda dana 15.07.2015.godine, a stupio je na snagu dana 23.07.2015. godine.

Na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Broj: 02-I-18/57-17 od 28. veljače 2017. godine Osnivač je dao suglasnost odlukom KLASA: 022-04/17-01/11, UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-17-89 od dana 20. ožujka 2017.godine, objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda dana 29. ožujka 2017. godine, a stupio je na snagu dana 06.04.2017. godine.

Na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Broj: 02-I-18/27-18 od 30. 11.2018. godine Osnivač je dao suglasnost odlukom KLASA: 022-04/18-01/44, UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-18-21 od dana 10.12.2018. godine, objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda dana 20.12.2018. godine, a stupio je na snagu dana 27.12.2018. godine. 

Ravnatelj
Davor Vukobrat, dr.med., spec. HM