Pravilnik o zaštiti od požara


Na temelju članka 61. stavka 1. podstavka 3. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije (Broj: 02-I-18/46-12 od dana 27.12.2012.g. – pročišćeni tekst), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, uz prethodno provedeno savjetovanje s radničkim vijećem, odnosno sindikalnim povjerenikom u Zavodu, sukladno članku 149. stavku 1. i članku 152. stavku 3. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 149/09, 61/11, 82/12), a pozivom na odredbu članka 21. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) , na svojoj  2. sjednici održanoj dana 26.09.2013.g., donijelo je

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. UVODNE ODREDBE 

Članak  1.

Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se stanje zaštite od požara sukladno propisima te vlastitim planovima i potrebama Zavoda za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak  2.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se :

 • temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara
 • broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
 • obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
 • obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
 • način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole
 • način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba te vođenja evidencije 
 • način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije
 • način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije 
 • službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja
 • službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju
 • službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika
 • kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije
 • ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
 • mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara, prostorije i prostore na koje se one odnose
 • postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara
 • druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama

Članak 3. 

Sastavni dio ovog Pravilnika su i sljedeći prilozi:

 • rješenje o razvrstavanju u IV. kategoriju ugroženosti od požara,
 • plan evakuacije i spašavanja

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve objekte i prostore u sklopu Zavoda, kao i na sve radnike, u stalnom ili privremenom radnom odnosu ili na radu po posebnom ugovoru.

Članak  5.

Svaki radnik Zavoda dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je to utvrđeno Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinice lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, uredbama,  upozorenjima i zabranama.

Članak  6.

Djelatnici drugih poduzeća, koji obavljaju određene poslove za Zavod u njegovim objektima ili prostorima, dužni su provoditi mjere zaštite od požara prema napucima i naredbama osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

Prije početka radova, osoba zadužena za poslove zaštite od požara u Zavodu, izdaje dozvolu za rad u kojoj se navodi ime osobe zadužene za poslove za zaštite od požara od strane izvođača radova.

Članak 7.

Osobu zaduženu za poslove zaštite od požara imenuje  Ravnatelj.

II.    MJERE  ZAŠTITE  OD POŽARA

Članak  8. 

Kod projektiranja i izvođenja radova adaptacija, rekonstrukcija i uređenja na postojećim objektima ili otvorenim prostorima, primjenjuju se zakonom propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara.

Članak  9.

Prilikom održavanja instalacija (elektro-instalacije, toplinske, ventilacijske i dr.) treba poštivati zakonske norme i pravila zaštite, kako one ne bi predstavljale opasnost od izbijanja požara odnosno eksplozija.

Unutarnji nadzor istih mora se redovito obavljati od strane radnika Zavoda, a posebno osobe zadužene za zaštitu od požara.

Članak  10.

Prilazni putovi objektu, ulazi, izlazi, prolazi, evakuacijski putovi i stepenice, moraju uvijek  biti slobodni za nesmetan prolaz. 

Članak  11.

Zabranjeno je držanje i čuvanje zapaljivih tekućina i plinova u svim prostorima osim za to namijenjenih prostora.

Prilikom manipuliranja sa zapaljivim tekućinama  ili plinovima odnosno izvođenja radova sa istima  zabranjeno je:

 • pušenje
 • upotreba alata koji iskri
 • prinošenje otvorenog plamena

         Članak  12.

Sva vrata u radnim prostorima moraju se lako zatvarati i otvarati. 

Stakla ne smiju biti napuknuta niti razbijena, što bi u slučaju gašenja požara prouzročilo dodatne poteškoće.

Članak  13.

Obavljanje bilo kakvih radova u prostorima sa većim količinama zapaljivog materijala, prilikom kojih bi se koristili izvori paljenja (plamen, žar, iskra), nije dozvoljeno dok se ne oslobodi zapaljivi materijal, obavi ventiliranje prostorije, odnosno osigura siguran način rada. 

Članak  14.

Rad s otvorenim plamenom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje, može se obavljati u prostorijama i prostorima Zavoda, samo po pribavljenom pismenom odobrenju osobe zadužene za poslove za zaštite od požara i poduzetih mjera koje je on naredio.

Članak  15.

U svim prostorima Zavoda zabranjeno je pušenje.

Članak  16.

U svim razvodnim ormarićima moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima. Isti moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama, a ključevi se  moraju nalaziti na određenom mjestu dostupnom samo ovlaštenoj osobi.

Zabranjeno je upotrebljavati i postavljati neispravne, predimenzionirane ili krpane električne osigurače, kao i postavljati provizorne električne instalacije.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Uređaji i sredstva za dojavu i gašenje požara

Članak  17.

Uređaji, opreme i sredstva namijenjena za gašenje požara u objektima Zavoda smiju se koristiti samo za tu namjenu i moraju se održavati u ispravnom stanju.

Članak  18.

U prostorima Zavoda moraju biti postavljena odgovarajuća sredstva za gašenje od požara, vodeći brigu da ista budu postavljena prema propisima, s obzirom na djelatnost  (vatrogasni aparati, hidranti i sl.).        

Članak  19.

Funkcionalnost hidrantske mreže te ispravnost ostale opreme za zaštitu od požara mora se ispitati jednom godišnje od strane ovlaštene ustanove, koja ima za to odobrenje.

Članak  20.

Zapisnici i isprave o ispravnom funkcioniranju sustava i uređaja iz članka 17. ovog Pravilnika, pohranjuju se kod osobe zadužene za poslove za zaštite od požara ili kod stručnjaka zaštite na radu.

Članak  21.

Utvrđivanje ispravnosti aparata za gašenje početnih požara obuhvaća:

 • redovni pregled
 • periodični pregled

Članak  22.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja osoba zadužena za poslove za zaštite od požara i/ili za to određena druga osoba, najmanje jednom u tri mjeseca.

Redovnim pregledom vatrogasnih aparata utvrđuje se:

 • označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata
 • opće stanje vatrogasnog aparata
 • kompletnost vatrogasnog aparata
 • stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata
 • druge radnje propisane u uputi proizvođača

Članak  23.

Periodični pregled vatrogasnih aparata može obavljati samo ovlaštenoj pravnoj osobi koja za to ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se jednom godišnje.

Članak  24.

Osoba zadužena za poslove  zaštite od požara dužna je organizirati uklanjanje uočenih i utvrđenih nedostataka, oštećenja ili kvarova na aparatima.

 Članak  25.

Za pravovremeno obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata, zadužena je osoba zadužena za poslove za zaštite od požara.

Ostale instalacije

Članak  26.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Članak  27.

Na električnim instalacijama obavlja se ispitivanje ispravnosti i zaštite  o čemu se izdaje pisano uvjerenje o ispravnosti od strane ovlaštene ustanove.

Članak  28.

Panik rasvjeta i izvor njena napajanja te tipkalo za daljinsko isključenje napona moraju se ispitati jednom tijekom godine. Nalazi o ispitivanju pohranjuju se kod osobe zadužene za poslove za zaštite od požara.

Članak  29.

Redovan pregled i ispitivanje gromobranske instalacije obavlja se prema važećim propisima.

Izvanredno ispitivanje gromobranske instalacije obavlja se:

 • poslije svakog popravka
 • nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju

          Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja. 

III.     USTROJSTVO  I  NAČIN  OBAVLJANJA  UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE  MJERA  ZAŠTITE  OD  POŽARA

Članak  30.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara provodi osoba zadužena za poslove  zaštite od požara. 

 Članak  31.

Osoba zadužena za poslove za zaštite od požara mora imati položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak  32.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara je odgovorna za provođenje nadzora i kontrole provedbe mjera zaštite od požara.

Članak  33.

Ravnatelj Zavoda ima iste ovlasti nadzora i kontrole glede provođenja mjera zaštite od požara, kao i osoba zadužena za poslove za zaštite od požara.

Članak  34.

U okviru svojih obaveza kontrole provođenja mjera zaštite od požara, osoba zadužena za poslove zaštite od požara, obavlja:

 • kontrolu nad provođenjem odredaba ovog općeg akta
 • kontrolu poštivanja odredaba za siguran rad od strane djelatnika Zavoda
 • kontrolu poštivanja odredaba za siguran rad od strane djelatnika poduzeća koji obavljaju radove na objektima Zavoda
 • kontrolu ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara
 • kontrolu ispravnosti svih uređaja, opreme i instalacija koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje
 • kontrolu osposobljenosti djelatnika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje požara

Članak  35.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara surađuje po pitanjima zaštite od požara  s nadležnom inspekcijom zaštite od požara, stručnim institucijama te Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke.  

Članak  36.

Ukoliko osoba koja je zadužena za poslove  zaštite od požara utvrdi da su bitno narušene ili da se ne provode mjere zaštite od požara ili da prijeti neposredna opasnost od izbijanja požara, o tome će hitno izvijestiti odgovornu osobu, odnosno ravnatelja ili ovlaštenu osobu ravnatelja. 

Članak  37.

Prilikom obavljanja nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i posebnim napucima, osoba zadužena za poslove  zaštite od požara može:

 • udaljiti radnika sa radnog mjesta ako svojim postupcima neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine te o tome izvijestiti ravnatelja
 • narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine 
 • obaviti provjeru poznavanja rada s opremom i uređajima za gašenje požara, od strane radnika, a po potrebi ga i uputiti na osposobljavanje
 • o nepoštivanju i neprovođenju propisanih mjera zaštite od požara pismeno izvijestiti ravnatelja

IV.    KONTROLA ISPRAVNOSTI OPREME I UREĐAJA ZA  DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Članak  38.

Brigu oko ispravnosti opreme i uređaja za gašenje požara te drugih uređaja i instalacije koje mogu izazvati ili omogućiti širenje požara, obavlja osoba zadužena za poslove za zaštite od požara u Zavodu.

Zapisnike i isprave o ispitivanjima ovlaštenih institucija te s ostalu dokumentaciju u vezi zaštite od požara, pohranjuje i čuva osoba zadužena za poslove za zaštite od požara.

Članak 39.

Povremeno, a najmanje jednom u tri mjeseca, osoba zadužena za poslove za zaštite od požara vizualno kontrolira stanje svih uređaja, opreme i natpisa u svezi sa zaštitom od požara.

Članak  40.

O svim kontrolnim radnjama i postupcima, kao i zapažanjima, propustima, nedostacima, oštećenjima i slično, osoba zadužena za poslove za zaštite od požara vodi evidenciju.  

Članak  41.

O utvrđenim nedostacima, kvarovima i oštećenjima, osoba zadužena za poslove  zaštite od požara dužna je izvijestiti ravnatelja te svaku odgovornu osobu za svaki radni prostor u kojemu su uočeni nedostaci.

 

V.     OSPOSOBLJAVANJE DJELATNIKA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I GAŠENJE POŽARA

Članak   42.

Svi radnici obvezni su proći osposobljavanje za zaštitu od požara, na način i po programu navedenom u Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94).

Osposobljavanje se može povjeriti samo pravnoj osobi koja ima za to odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak  43.

Osposobljavanje radnika po programu organizira osoba zadužena za poslove za zaštite od požara, u dogovoru sa ravnateljem ili ovlaštenom osobom od strane ravnatelja.

Članak  44.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara vodi posebnu evidenciju o radnicima koji su završili osposobljavanje.

Članak  45.

Jednom u dvije godine planira se i organizira vježba s djelatnicima glede gašenja  požara, spašavanja i evakuacije u skladu sa Planom evakuacije.

Program vježbe priprema osoba zadužena za poslove za zaštite od požara.

Članak  46.

Svaki novozaposleni radnik mora se, prije stupanja na radno mjesto, upoznati sa opasnostima od požara i preventivnim mjerama koje je dužan provoditi.

VI.   OBVEZE  RUKOVODITELJA I DRUGIH  DJELATNIKA  GLEDE PROVOĐENJA  MJERA  ZAŠTITE  OD  POŽARA

Članak  47.

Obveze i dužnosti za provođenje mjera zaštite od požara, osim osobe zadužene za poslove za zaštite od požara, u Zavodu imaju:

 • ravnatelj  i osobe koje on ovlasti
 • radnici

Članak  48.

Ravnatelj, odnosno osoba koju on ovlasti, ima obvezu:

 • jednom godišnje razmotriti stanje zaštite od požara na razini cijelog Zavoda
 • predložiti donošenje i izmjene Pravilnika o zaštiti od požara
 • razmatrati nalaze o požarno – preventivnim pregledima Policijske uprave (inspekcije), s osobom zaduženom za poslove za zaštite od požara
 • osiguravati uvjete za uklanjanje nedostataka utvrđenih u požarno – preventivnim pregledima
 • nadzirati i kontrolirati provođenje mjera zaštite od požara
 • poduzimati mjere prema radnicima koji krše ili ne provode predviđene mjere zaštite od požara

Članak  49.

Obveze i dužnosti svih radnika Zavoda u provedbi mjera zaštite od požara:

 • provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
 • provoditi mjere naložene od strane osobe zadužene za poslove za zaštite od požara
 • o uočenim oštećenjima ili nedostacima na uređajima i opremi za gašenje požara, izvijestiti osobu zaduženu za poslove za zaštite od požara ili neku drugu nadređenu osobu u prostoru Zavoda
 • osposobiti se za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i gašenja požara
 • upoznati se sa neposrednim opasnostima od požara na svom radnom mjestu 
 • aktivno sudjelovati u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, na objektima i prostorima Zavoda

VII.    ODGOVORNOST  ZBOG  NEPRIDRŽAVANJA  MJERA ZAŠTITE  OD  POŽARA

Članak  50.

Nepoštivanje i neprovođenje mjera zaštite od požara predstavlja povredu radne obveze i može biti razlogom raskida ugovora o radu.

VIII.     MOTRENJE, JAVLJANJE I UZBUNJIVANJE

Članak  51.

Svaki je radnik dužan na svome radnom mjestu, u objektima i prostorima  Zavoda, motriti eventualnu pojavu požara ili eksplozije i na nju reagirati.

Članak  52.

Javljanje o požaru u pojedinim prostorima, moguće je samo telefonom.

O izbijanju požara ODMAH se telefonom izvještava VATROGASNA  POSTROJBA na telefon: 193 ili Centar 112.

      Članak 53.

Osoba koja vrši dojavu požara telefonom dužna je dati slijedeće podatke:

 • ime i prezime dojavljivača
 • broj telefona s kojeg se vrši dojava
 • točnu lokacija nastanka požara 
 • naziv poslovnog subjekta i adresu
 • objekt požara i eventualnu ugroženost ljudi
 • kratak opis opasnosti koje prijete i moguć razvoj događaja

Članak   54.

Na alarm ili obavijest o požaru svi radnici Zavoda dužni su se okupiti na mjestu dogovorenom za uzbunjivanje radi organiziranja i uključivanja u akciju gašenja požara.

IX.  DUŽNOSTI  DJELATNIKA  U  SLUČAJU NASTANKA  POŽARA

Članak  55.

Svaki radnik koji opazi da je izbio požar, dužan je samostalno spriječiti širenje požara, ako je to moguće, a da ne ugrozi vlastiti ili tuđi život.

Ako to nije moguće, radnik je dužan izvršiti dojavu o požaru vatrogasnoj postrojbi na  telefon broj 193 ili na Centar 112.

O pojavi požara radnik je dužan dojaviti i ostalim radnicima Zavoda te osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara.

Članak  56.

Po izbijanju požara radnici Zavoda odmah se organiziraju radi gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Organiziranje za gašenje požara obavlja osoba zadužena za poslove za zaštite od požara. 

Članak  57.

Kad izbije požar, radnik zadužen za isključenje električne energije isključiti će je na glavnoj sklopki.

Članak   58.

Za gašenje požara radnici Zvoda smiju koristiti sva raspoloživa sredstva i opremu za  gašenje.

Članak  59.

Nakon završetka akcije gašenja ravnatelj (njegov ovlaštenik) ili osoba zadužena za poslove zaštite od požara, dužna je na mjestu požara osigurati dežurstvo. Dežurstvo se obavlja u vremenu u kojem bi moglo doći do ponovnog izbijanja požara.

Članak  60.

Po prestanku opasnosti i akciji gašenja, korištenu opremu i sredstva treba dovesti u ispravno stanje i spremiti na predviđeno mjesto.

X.    PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak  61.

Svaki radnik mora se upoznati s odredbama ovog općeg akta, pri stupanju u radni odnos.

Članak 62.

O donošenju ovog Pravilnika poslodavac se prethodno savjetovao s radničkim vijećem Zavoda, odnosno sindikalnim povjerenikom, na način propisan odredbama Zakona o radu.

Članak 63.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi (8) dan od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

Članak 64.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od dana 26.02.2004.g.

 

U Rijeci, dana 26.09.2013.g. 

Predsjednica Upravnog vijeća, Doc. dr.sc. Đulija Malatestinić

Ravnatelj, Davor Vukobrat, dr.med.spec.